Älta mosse-Strålsjön

Älta Mossen-Strålsjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Älta mosse-Strålsjöns naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat som ligger alldeles norr om Älta i Nacka kommun och angränsar till naturreservatet Srålsjön-Erstavik

Mäktig isälvsavlagring

Reservatet utgörs av en torvmosse som omges av bergspartier. I öster löper en utlöpare av stockholmsåsen, en tämligen mäktig isälvsavlagring. Älta mosse är den största högmossen i Nacka.

Mosse och vild natur

Den är uppdelad i två öppnare mossdelar som avskiljs med ett stråk av högre tallskog. Den östra delen av Älta mosse är i ganska hög grad påverkad av torvbrytning och det finns många vattenfyllda täktgropar. Den västra delen är bara lite störd av tidigare torvtäkter och upplevs som ett ganska vilt stycke natur.

Strålsjön med brunvatten

Strålsjön är en 4,6 hektar stor sjö av brunvattenkaraktär. I sydost gränsar villabebyggelse direkt till mossen. Ändamålet med naturreservatet är i första hand att bevara en mindre vanlig naturtyp. Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Älta Mosse-Strålsjöns naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 52,6 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat