Ekebysjön

Ekebysjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ekebysjöns naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns flera vegetationsområden som har sitt specifika växt- och djurliv, flera utgör livsmiljöer för hotade eller fridlysta arter.

Beteshagar och berg

Området kring Ekebysjön består av många olika typer av vegetation, från sump- och kärrmark via beteshagar och slåtterängar till torr hedvegetation och berghällar.

Föreskrifter

 För att skydda naturreservat finns regler som du måste följa.

I Ekebysjöns reservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur fåglar, kräldjur eller groddjur). Undantag gäller för insamling av insekter, rom och yngel av groddjur i begränsad omfattning för pedagogisk verksamhet. Djuren ska snarast återutsättas på den plats där de insamlades.
  4. fiska i Ekebysjön. Kommunen kan medge tillstånd när det gäller fiskevårdande åtgärder eller vetenskapliga undersökningar
  5. elda annat än på anvisad och iordninggjord plats eller i medhavd grill
  6. tälta eller campa
  7. ha lösspringande hund (se separat stycke nedan)
  8. rida eller framföra häst annat än på markerade leder och områden
  9. cykla annat än på markerade leder och områden.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 41,6 hektar därav vattenyta 6 hektar

Karaktär: odlingslandskap, bladskog, sjö och våtmark

Kommun: Danderdyd

Markägare: Danderyds kommun, Djursholms AB

Förvaltare: Danderyds kommun

Skyddsform: naturreservat