Ekebysjön

Ekebysjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ekebysjöns naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här finns flera vegetationsområden som har sitt specifika växt- och djurliv, flera utgör livsmiljöer för hotade eller fridlysta arter.

Beteshagar och berg

Kring Ekebysjön finns många olika typer av vegetation, från sump- och kärrmark, beteshagar och slåtterängar till torr hedvegetation och berghällar.

I området trivs många växter, däribland kattfot, solvända, låsbräken, kärrviol, jättestarr, sjöranunkel och missne. Det finns även ett flertal mossor och lavar runt sjön, till exempel den rödlistade filthättemossan.

Fåglar, trollsländor och grodor

Svarthakedopping, smådopping och brunand är exempel på de rödlistade fågelarter som finns i reservatet. I området finns också minst 16 arter av trollsländor.

Ekebysjön är känd som reproduktionslokal för groddjur och utgör ett viktigt område för vanlig groda, åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander

Rikt friluftsliv

I området finns flera stigar, en ridstig och en naturskola

Föreskrifter

 För att skydda naturreservat finns regler som du måste följa.

I Ekebysjöns reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur fåglar, kräldjur eller groddjur). Undantag gäller för insamling av insekter, rom och yngel av groddjur i begränsad omfattning för pedagogisk verksamhet. Djuren ska snarast återutsättas på den plats där de insamlades.
 4. fiska i Ekebysjön. Kommunen kan medge tillstånd när det gäller fiskevårdande åtgärder eller vetenskapliga undersökningar
 5. elda annat än på anvisad och iordninggjord plats eller i medhavd grill
 6. tälta eller campa
 7. ha lösspringande hund (se separat stycke nedan)
 8. rida eller framföra häst annat än på markerade leder och områden
 9. cykla annat än på markerade leder och områden.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 41,6 hektar därav vattenyta 6 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, bladskog, sjö och våtmark

Kommun: Danderdyd

Markägare: Danderyds kommun, Djursholms AB

Förvaltare: Danderyds kommun

Skyddsform: naturreservat