Ekebysjön

Ekebysjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ekebysjöns naturreservat är ett kommunalt reservat. Härt finns flera vegetationsområden som har sitt specifika växt- och djurliv, flera utgör livsmiljöer för hotade eller fridlysta arter.

Beteshagar och berg

Området kring Ekebysjön består av många olika typer av vegetation, från sump- och kärrmark via beteshagar och slåtterängar till torr hedvegetation och berghällar.

Föreskrifter

 För att skydda naturreservat finns regler som du måste följa.

I Ekebysjöns reservat är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur fåglar, kräldjur eller groddjur). Undantag gäller för insamling av insekter, rom och yngel av groddjur i begränsad omfattning för pedagogisk verksamhet. Djuren ska snarast återutsättas på den plats där de insamlades.
  4. fiska i Ekebysjön. Kommunen kan medge tillstånd när det gäller fiskevårdande åtgärder eller vetenskapliga undersökningar
  5. elda annat än på anvisad och iordninggjord plats eller i medhavd grill
  6. tälta eller campa
  7. ha lösspringande hund (se separat stycke nedan)
  8. rida
  9. cykla annat än på markerade leder och områden.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 41,6 hektar därav vattenyta 6 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark

Kommun: Danderdyd

Markägare: Danderyds kommun, Djursholms AB

Förvaltare: Danderyds kommun

Skyddsform: naturreservat