Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skogstorp

En öppning i barrskogen där berghällar är klädda med lavar och  mossa. Skogstorps naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Skogstorps naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Skogstorps naturreservat är det lätt att vandra i den olikåldriga barrnaturskogen med tall och gran.

Rik hänglavsflora

Skogen har höga naturvärden. Här finner man senvuxna granar och tallar, död ved i olika nedbrytningsstadier och rik hänglavsflora. Det finns inga iordningsställda stigar men merparten av reservatet är lättvandrat.

Branter

Området innehåller även några mindre sumpskogspartier och myrområden. I det delvis branta och blockrika området mellan öppen mark och höjder med berghällar finns partier med yngre aspskog.

Långfliksmossa, kötticka, tallticka

I området har man funnit flera rödlistade eller ovanliga arter, till exempel grön sköldmossa, långfliksmossa, kötticka, tallticka, ullticka, vedticka, garnlav och kattfotslav. Arterna påvisar en skog med lång trädkontinuitet.

Området ingår även i det europeiska nätverket Natura 2000 SE 0110334, Skogstorp, med syfte att bevara värdefulla naturtyper och arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Skogstorps naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • framföra motordrivet fordon
  • tälta mer än två dygn på samma plats.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslutet för Skogstorps naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan 2015

Storlek: 49 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, våtmark

Kommun: Södertälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Skogstorp SE 0110334

Hitta hit

Skogstorps naturreservat ligger i cirka 2 kilometer öster om Gnesta i länets sydvästligaste del.

Du når reservatet genom att parkera bilen vid en vändplan i Simonsdal och följa en stig in i reservatet, ca 100 m.

Närmaste busshållplats är Ådalsvägen, drygt 3 km promenad från reservatet. Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss