Kråkmyren

Kråkmyrens naturreservat Stockholms län.

Den gamla barrskogen i Kråkmyrens naturreservat har stått orörd under lång tid. Marken är kalkrik vilket bidragit till en rik och intressant flora, bland annat växer många sällsynta marksvampar här.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Äldre barrskog

​Kråkmyren ligger norr om den utdikade Mörtsjön omkring en kilometer söder om sjön Bornan. Reservatet omfattar cirka 30 hektar skogsmark och cirka 10 hektar öppen mark, tidigare åkermark.

Skogen utgörs till största delen av äldre barrskog med i huvudsak gran men där tall återfinns här och var i hela området, företrädesvis på områdets höjdpartier där berget går i dagen eller där jordtäcket är tunt.

Lövträd och små lövträdsmiljöer återfinns i hela området. Brynen är ofta lövträdsrika. Den gamla skogen ska bibehållas och endast smärre insatser för att gynna gamla grova träd kan göras.

Öppnas för fjärilar och bin

Brynen som sedan länge långsamt växer igen ska glesas ut och ambitionen är att hålla de öppna markerna fortsatt öppna genom hävd vilket gynnar bland annat fjärilar, bin och insekter knutna till blomrika öppna marker. I skogsområdet mellan de två öppna delarna av Kråkmyren planeras gallringsåtgärder för att gynna lövträd och för att ge förutsättningar för träd att kunna bli grova.

Föreskrifter

För att skydda Kråkmyrens naturreservat finns regler du måste följa.

I området är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter, ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 40 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat