Kråkmyren

Kråkmyrens naturreservat Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Den gamla barrskogen i Kråkmyrens naturreservat har stått orörd under lång tid. Marken är kalkrik vilket bidragit till en rik och intressant flora, bland annat växer många sällsynta marksvampar här.

Varning!

Länsstyrelsen avråder besökare från att beträda naturreservatet. Döda granar kan falla plötsligt och utan förvarning. På grund av risken för olyckor är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas.

Detta reservat har utsatts för omfattande angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

Äldre barrskog

​Kråkmyren ligger norr om den utdikade Mörtsjön omkring en kilometer söder om sjön Bornan. Reservatet omfattar cirka 30 hektar skogsmark och cirka 10 hektar öppen mark, tidigare åkermark.

Skogen utgörs till största delen av äldre barrskog med i huvudsak gran men där tall återfinns här och var i hela området, företrädesvis på områdets höjdpartier där berget går i dagen eller där jordtäcket är tunt.

Lövträd och små lövträdsmiljöer återfinns i hela området. Brynen är ofta lövträdsrika. Den gamla skogen ska bibehållas och endast smärre insatser för att gynna gamla grova träd kan göras.

Öppnas för fjärilar och bin

Brynen som sedan länge långsamt växer igen ska glesas ut och ambitionen är att hålla de öppna markerna fortsatt öppna genom hävd vilket gynnar bland annat fjärilar, bin och insekter knutna till blomrika öppna marker. I skogsområdet mellan de två öppna delarna av Kråkmyren planeras gallringsåtgärder för att gynna lövträd och för att ge förutsättningar för träd att kunna bli grova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kråkmyrens naturreservat finns regler du måste följa.

I området är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter, ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 40 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 km väster om Älmsta. Det nås enklast till fots från Massum, sydväst om reservatet eller Toftinge, sydost om reservatet, dit allmänna vägar går. Därefter vidtar enskilda vägar och skogsbilvägar.

Närmaste busshållplatser är belägna vid Massum respektive Toftinge, utmed väg 283, fågelvägen cirka 1,5 km från reservatet.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss