Hörningsnäs

Hörningsnäs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hörningsnäs naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns en örtrik ädellövskog av lundkaraktär, en löväng och svampfloran, fågel- och molluskfaunan är rik.

Ändamålet med reservatet är bevara och sköta ett kulturlandskap innehållande ett av Södertörns få större och mångformigare lundområden på ett sådant sätt att:

  • områdets artrika växt- och djurliv i största möjliga utsträckning bibehålls och gynnas,
  • området utgör en tillgång för allmänhetens möjlighet till naturupplevelser,
  • området utgör ett positivt inslag i landskapsbilden och en påminnelse om äldre tiders natur- och kulturlandskap.

Föreskrifter

För att skydda Hörningsnäs naturreservat finns regler som du måste följa. Mer information Botkyrka kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

För mer information om Hörningsnäs naturreservat: Botkyrka kommunlänk till annan webbplats