Hörningsnäs

Hörningsnäs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hörningsnäs naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns en örtrik ädellövskog av lundkaraktär, en löväng och svampfloran, fågel- och molluskfaunan är rik.

Ädellövskog och löväng

I Hörningsnäs naturreservat finns en av Botkyrkas få kvarvarande ädellövskogar och öster därom ligger en välskött löväng och en vacker lövskog. Ängen ger en uppfattning om hur de gamla kulturmarkerna sköttes förr då området har sitt ursprung i äldre tiders lövängskultur. Ängen slås årligen med lie av den lokala naturskyddsföreningen i samarbete med Botkyrka kommun.

Artrikt

I reservatet finns en rik flora med stort inslag av krävande Iundväxter som vårärt, myskmadra, hässelklocka och storrams. Lundens delvis slutna karaktär och långa kontinuitet skapar goda förutsättningar för förekomst av olika svampar, mossor och lavar. De äldre grova lövträd och inslaget av död ved utgör en viktig del av områdets naturvärden.

Lundastigen

I reservatets södra del finns en gulmarkerad stig ”Lundstigen”. Lundstigen är 800 meter lång och för dig genom lummiga hasselbestånd, förbi månghundraåriga ekar och över några kala berghällar med lite havsutsikt över Näslandsfjärden.

Föreskrifter

För att skydda Hörningsnäs naturreservat finns regler som du måste följa.

Beslut Hörningsnäs naturreservat Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1994

Storlek: 10 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Botkyrka kommun

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat