Kulturmiljöer

Kulturmiljövård är mark-och vattenmiljöer som innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. I Stockholms län finns 105 av dessa områden. Vi har även tre stycken kulturreservat som vi är förvaltare för. Syftet med dessa är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. 

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss