Kulturmiljöer

Kulturmiljövård är mark-och vattenmiljöer som innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. I Stockholms län finns 105 av dessa områden. Vi har även tre stycken kulturreservat som vi är förvaltare för. Syftet med dessa är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap.