Storlaven

Storlavens naturreservat i Stockholms län.

I Storlavens naturreservat finns flera sjöar, rödlistade arter och gammal fin skog. Området är inte så lättillgängligt.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Olikåldrig skog

Storlavens naturreservat är variationsrikt och omväxlande med torra tallskogsmarker, små kärrområden och granskog med kalkgynnad flora. I området finns ett antal sällsynta arter som gynnas av den gamla och olikåldriga skogen med inslag av olika lövträd och mycket död ved.

Insekter, fåglar, lavar och mossor

Reservatet gränsar både till Ålkistsjön och Norrsjön och innefattar även den lilla sjön Storlaven med omgivande våtmarker. Skogens värden kommer av att den är gammal och olikåldrig och har lång kontinuitet som trädbevuxen mark.

Träden är mycket gamla på och kring hällmarksområdena, och i hela området finns inslag av döda träd, något som är viktigt för många insekter, fåglar, lavar och mossor.

Rödlistade arter som knärot

Det finns goda livsmiljöer för flera rödlistade arter, i området finns bland annat gränsticka, vedtrappmossa, stor aspticka och knärot. Dessutom förekommer några arter som är knutna till gamla och solexponerade aspar och tallar, exempelvis de ovanliga mindre träfjäril och reliktbock.

Skötselåtgärder kan bli aktuella för att behålla löv- och tallinslaget i skogen, vilket behövs för dessa båda arter.Ett par mindre hyggen finns inom reservatets gränser, och där kommer viss skötsel att utföras för att behålla en stor andel lövträd, samt för att göra skogen mer olikåldrig.

Skogstjärnen Storlaven

Storlaven är en skogstjärn med brunfärgat vatten omgiven av gungflyn. Denna typ av sjöar förändras naturligt genom den igenväxning av torv som sker och utvecklas med tiden mot att bli en våtmark. Tillrinningsområdet är oexploaterat och sjön har inte utsatts för föroreningsutsläpp, dikning eller dränering, något som är relativt ovanligt i länet.

Svårtillgängligt och opåverkat

Naturreservatet är inte så lättillgängligt, då det ligger relativt långt från allmän bilväg och en vägbom blockerar skogsvägen i nordöstra delen. Det finns inte några markerade stigar i området och några anordningar för friluftslivet planeras inte.                   

Föreskrifter

För att skydda Storlavens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 56 hektar

Karaktär: sjö, våtmark, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat 

Övrigt: Natura 2000-område Storlaven SE0110278