Storlaven

Blå sjö omgiven av skogar och vass i Storlavens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Storlavens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Storlavens naturreservat finns flera sjöar, rödlistade arter och gammal fin skog. Området är inte så lättillgängligt.

Varning!

Länsstyrelsen avråder besökare från att beträda naturreservatet. Döda granar kan falla plötsligt och utan förvarning. På grund av risken för olyckor är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas.

Detta reservat har utsatts för omfattande angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

Olikåldrig skog

Storlavens naturreservat är variationsrikt och omväxlande med torra tallskogsmarker, små kärrområden och granskog med kalkgynnad flora. I området finns ett antal sällsynta arter som gynnas av den gamla och olikåldriga skogen med inslag av olika lövträd och mycket död ved.

Insekter, fåglar, lavar och mossor

Reservatet gränsar både till Ålkistsjön och Norrsjön och innefattar även den lilla sjön Storlaven med omgivande våtmarker. Skogens värden kommer av att den är gammal och olikåldrig och har lång kontinuitet som trädbevuxen mark.

Träden är mycket gamla på och kring hällmarksområdena, och i hela området finns inslag av döda träd, något som är viktigt för många insekter, fåglar, lavar och mossor.

Rödlistade arter som knärot

Det finns goda livsmiljöer för flera rödlistade arter, i området finns bland annat gränsticka, vedtrappmossa, stor aspticka och knärot. Dessutom förekommer några arter som är knutna till gamla och solexponerade aspar och tallar, exempelvis de ovanliga mindre träfjäril och reliktbock.

Skötselåtgärder kan bli aktuella för att behålla löv- och tallinslaget i skogen, vilket behövs för dessa båda arter. Ett par mindre hyggen finns inom reservatets gränser, och där kommer viss skötsel att utföras för att behålla en stor andel lövträd, samt för att göra skogen mer olikåldrig.

Skogstjärnen Storlaven

Storlaven är en skogstjärn med brunfärgat vatten omgiven av gungflyn. Denna typ av sjöar förändras naturligt genom den igenväxning av torv som sker och utvecklas med tiden mot att bli en våtmark. Tillrinningsområdet är oexploaterat och sjön har inte utsatts för föroreningsutsläpp, dikning eller dränering, något som är relativt ovanligt i länet.

Svårtillgängligt och opåverkat

Naturreservatet är inte så lättillgängligt, då det ligger relativt långt från allmän bilväg och en vägbom blockerar skogsvägen i nordöstra delen. Det finns inte några markerade stigar i området och några anordningar för friluftslivet planeras inte.                   

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Storlavens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 56 hektar

Karaktär: sjö, våtmark, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat 

Övrigt: Natura 2000-område Storlaven SE0110278

Hitta hit

Storlavens naturreservat omfattar ett 56 hektar stort skogsområde, ungefär åtta kilometer söder om Norrtälje.

Naturreservatet är inte lättillgängligt, då det ligger relativt långt från allmän bilväg och en vägbom blockerar skogsvägen i nordöstra delen.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss