Skeppnan

Skeppnan

Skeppnan naturreservat i Stockholms län.

Skeppnans naturreservat är ett omväxlande våtmarksområde som ligger i det stora skogsområdet Hanveden på Södertörn.

Gummistövlar eller längdskidåkning

I Skeppnans naturreservat kan man se många typer av våtmarker som mossar, kärr och sumpskogar. En del av kärren är riktigt blöta och svåra att ta sig över. Man får hålla sig till den fasta marken. Vintertid kan däremot de öppna våtmarkerna vara fina områden för längdskidåkning.

Kraftigt välvd mosse

Den största delen av våtmarkerna består av två tallbevuxna mossar. Mossar är ofta välvda – de är högre i den centrala delen. Mossen i reservatets nordöstra del är kraftigt välvd för att vara i Stockholmstrakten, höjden är närmare två meter. På tallmossarna växer det kraftigt doftande riset skvattram.

Porlande bäck

Söder om tallmossarna vidtar ett öppet sumpkärr som har namnet Skeppnan. I norr gränsar reservatet till sjön Öran. Nära sjön har man tidigare påträffat den ovanliga växten strandlummer, men den har inte återfunnits på senare år.

Runt våtmarkerna finns skogar, delvis gammelskog, där man funnit en del svampar och lavar som visar på höga naturvärden. Nära byn Sågen i sydost ligger utloppet från våtmarksområdet i form av en porlande bäck. Här kan man se rester av en gammal fördämning.

Sörmlandsleden passerar

Enklast nås området från Sörmlandsleden som korsar reservatet i norr.

Föreskrifter

För att skydda skeppnans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  • tälta mer än två dygn i följd
  • göra upp öppen eld.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 56,4 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog, våtmark

Kommun: Haninge

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Riddartorpsmossen SE0110198