Norrhenninge

Norrhenninges naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Norrhenninge naturreservat består av en olikåldrig flerskiktad gran- och aspdominerad skog med intressant kryptogam- och kärlväxtflora

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

160 år gamla granar med hänglav

Det finns många gamla träd av både gran och asp. Vissa granar är över 160 år gamla. Många av de gamla senvuxna granarna har riklig förekomst av hänglavsflora. Det finns även visst inslag av björk, al och gammal tall.

Spännande växter och svampar

Området är småkuperat med insprängda odikade fuktdråg. Marken är delvis kalkhaltig. Död ved är ojämnt spritt, men delvis rikligt förekommande.

Naturvärdena är knutna till gammal gran, gammal rötskadad asp med delvis uthackade bohål, död ved i olika nedbrytningsstadier, kalkhaltig jordart, fuktig stabil sumpskogsmiljö, intressant kryptogam- och kärlväxtflora.

Föreskrifter

För att skydda Norrhenninges naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Att plocka blommor, bär och marksvamp är tillåtet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek:14,4 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat