Rösaringsåsen

Rösaringsåsen

Rösaringsåsen naturreservat i Stockholms län.

Rösaringsåsen är en del av Uppsalaåsen, den största av Sveriges rullstensåsar. Från krönet har du en vacker utsikt över Norra Björkfjärden. I området finns leder och stigar - här ser du fornlämningar och kanske en trumgräshoppa om du har tur.

Strandterasser och insekter

Rösaringsåsen har ett högt naturgeografiskt värde och på krönet och på de långsamt sluttande sidorna finns välbildade strandvallar och strandterrasser. Området är beläget i en kedja av sandytor i varma lägen och här finns öppna partier som ger goda förutsättningar för många insekter.

Trumgräshoppan finns här

Naturreservatet består till största del av åsbarrskog med tall som det dominerande trädslaget. Rösaringsåsen är också en av de nordligaste platserna för den enligt svenska rödlistan starkt hotade trumgräshoppan.

Unika fornlämningar

I Rösaring finns också unika fornlämningar med stora gravrösen, en stenlabyrint och en stenkantad processionsväg som delvis ligger utanför reservatet. Passa på att vandra Låssaleden så får du se många spår av forntiden.

Naturreservatet ingår i ett område som både är av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och rörligt friluftsliv. Större delen av reservatet utgörs av Natura 2000-område och ingår därmed i EU:s nätverk av värdefulla naturområden.

Leder och stigar

Reservatet erbjuder goda möjligheter till friluftsliv med både natur- och kulturupplevelser. Inom naturreservatet finns ett flertal leder och stigar, bland annat Låssaleden som passerar många av Rösarings kända fornlämningar.

Föreskrifter

För att skydda Rösaringsåsens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • ha okopplad hund eller katt
  • elda annat än på anvisad plats.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 97 hektar

Karaktär: ås och barrskog

Kommun: Upplands-Bro

Ägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Rösaringsåsen

Syftet med Rösaringsåsen naturreservat

Syftet är att bevara och vårda ett område av stor betydelse för naturvården och med höga geovetenskapliga intressen. Den biologiska mångfalden knuten till åsbarrskog och sandmiljöer ska bevaras, tillsammans med åsen och dess tillhörande geologiska formationer. Skyddet av området ska bidra till ett gynnsamt bevarandetillstånd för förekommande rödlistade arter samt naturtyper enligt Natura 2000. Områdets stora värde för kulturmiljövården ska tas tillvara. Reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten enligt allemansrättens principer med de begränsningar som följer av reservatsföreskrifterna.