Tulka

Ticka på gran. Foto: Mostphotos

I Tulka naturreservat finns gammal skog som har fått stå orörd under lång tid. Flera av granarna uppnår en ålder på över 200 år.

Kalk i marken och ovanliga svampar

I marken finns en del kalk och det tillsammans med att skogen i reservatet har lång kontinuitet gör att flera speciella växter och svampar trivs här. Ovanliga svampar som granticka, koppartaggsvamp, gransotdyna och violgubbe har påträffats här.

Fin miljö för skogsfåglar

Området utgör en värdefull miljö för skogsfåglar. I omgivningarna häckar till exempel duvhök och miljöerna har potential att hysa fågelarter som järpe och tretåig hackspett.

Föreskrifter

För att skydda Tulka naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar, eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2020

Storlek: 55,6 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat