Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tre backar

Granar och mossbeklädda stenbumlingar i naturreservatet Tre backar. Foto: Länsstyrelsen

Tre backars naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Tre backars naturreservat har fåglarna varit skyddade av mängden stenblock och här finns också sällsynta arter. Genom området går en gammal väg som lämpar sig fint för vandring.

VARNING!

Länsstyrelsen avråder besökare från att beträda naturreservatet. Döda granar kan falla plötsligt och utan förvarning. På grund av risken för olyckor är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas.

Detta reservat har utsatts för omfattande angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

En gammal ek

Reservatet består i första hand av barrskog med inslag av gamla aspar, sumpskog och berghällar. Längst i norr finns två lövkärr och en mycket gammal ek.

Tre backar lång brukningsväg

Genom hela området går en gammal brukningsväg, numera längs vissa sträckor inte bredare än en stig, som i folkmun kallas Trebackalång och som har fått ge namn åt naturreservatet. Vägen går från gården Näset i nordväst till Västervik i sydost.

Gården Näset

Näset var den första gården som byggdes i denna del av Lohärad, i mitten på 1800-talet, och stigen användes då flitigt. I slutet på 1800-talet byggdes den nuvarande landsvägen och då minskade användningen av Trebackalång successivt.

Sällsynta arter och marktäckande mossor

Artfynden med 25 rödlistade, det vill säga sällsynta, arter samt den rikliga förekomsten av hängande lavar pekar på att områdets skog har lång kontinuitet. Ett karakteristiskt drag i nästan hela området är den stora mängden marktäckande mossor med både ovanliga och krävande arter.

Svamp och växter

Den stora förekomsten av död ved gynnar svampar som växer på ved och många insekter. Bland marksvampar tillhör grantaggsvamp, koppartaggsvamp och orange taggsvamp de ovanligare arterna. Bland områdets mer krävande växtarter finns kalkgynnade arter som lundelm, myskmadra, storrams, tandrot, tibast, trolldruva och vårärt.

Mängden stenblock skyddar fåglarna

I de blötare miljöerna växer bland annat skogsnycklar, granbräken, missne, rankstarr och repestarr. Områdets svårtillgänglighet, på grund av den stora mängden stenblock, har gynnat störningskänsliga fåglar som skogshöns och hackspettar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Tre backars naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten

2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar

3. skada vegetationen genom att gräva upp växter

4. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 121,5 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Tre backars naturreservat ligger i Lohärads socken, sydväst om sjön Erken. Det nås från Kristineholmsvägen (1070). Området delas av en skogsbilväg som går i nord-sydlig riktning. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till reservatet.


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss