Tre backar

Tre backars naturreservat i Stockholms län.

I Tre backars naturreservat har fåglarna varit skyddade av mängden stenblock och här finns också sällsynta arter. Genom området går en gammal väg som lämpar sig fint för vandring.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

En gammal ek

Reservatet består i första hand av barrskog med inslag av gamla aspar, sumpskog och berghällar. Längst i norr finns två lövkärr och en mycket gammal ek.

Trebackarlång brukningsväg

Genom hela området går en gammal brukningsväg, numera längs vissa sträckor inte bredare än en stig, som i folkmun kallas Trebackalång och som har fått ge namn åt naturreservatet. Vägen går från gården Näset i nordväst till Västervik i sydost.

Gården Näset

Näset var den första gården som byggdes i denna del av Lohärad, i mitten på 1800-talet, och stigen användes då flitigt. I slutet på 1800-talet byggdes den nuvarande landsvägen och då minskade användningen av Trebackalång successivt.

Sällsynta arter och marktäckande mossor

Artfynden med 25 rödlistade, det vill säga sällsynta, arter samt den rikliga förekomsten av hängande lavar pekar på att områdets skog har lång kontinuitet. Ett karakteristiskt drag i nästan hela området är den stora mängden marktäckande mossor med både ovanliga och krävande arter.

Svamp och växter

Den stora förekomsten av död ved gynnar svampar som växer på ved och många insekter. Bland marksvampar tillhör grantaggsvamp, koppartaggsvamp och orange taggsvamp de ovanligare arterna. Bland områdets mer krävande växtarter finns kalkgynnade arter som lundelm, myskmadra, storrams, tandrot, tibast, trolldruva och vårärt.

Mängden stenblock skyddar fåglarna

I de blötare miljöerna växer bland annat skogsnycklar, granbräken, missne, rankstarr och repestarr. Områdets svårtillgänglighet, på grund av den stora mängden stenblock, har gynnat störningskänsliga fåglar som skogshöns och hackspettar.

Föreskrifter

För att skydda Tre backars naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten

2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar

3. skada vegetationen genom att gräva upp växter

4. framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 121,5 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat