Ålandet

Ålandet är en ö i Norrtälje skärgård. Här finns både äldre barrskog, blandskog och en hassellund. Längst i norr finns en klipphäll där du kan slå dig ner en stund och titta ut över havet. I skogen finner du sårläka, underviol och ramslök.

Tidigare torpmiljö

I den mellersta delen av Ålandet, i ”midjan” på ön, finns en gammal torpmiljö. Äppelträd, bärbuskar samt en lund av vildapel vittnar om att området tidigare använts som boplats. Några av askarna är också hamlade, en beskärningsmetod som man använde förr för att skapa foder åt boskapen. Här har både får och kvigor betat en gång i tiden. 

Ljusträd och död ved i söder

Den södra skogen består mest av gran men det finns även mindre inslag av asp, hassel och björk. Precis som i resten av reservatet, finns här rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier. På några ställen står ljusträd, det vill säga träd som vuxit upp under öppna, ljusa förhållanden. Det gör att vissa av träden är gamla och grova. Arter som gammelgranslav och vedticka har hittats i området. I mossan växer rikligt med harsyra. 

Blomrik kalkhaltig mark

På den norra delen hittar du en hassellund med en rik flora som är påverkad av den kalkhaltiga marken. Här växer lundarter som sårläka, underviol och ramslök.

Ålandets naturreservat i Stockholms län.

Föreskrifter

För att skydda Ålandets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 45,3 hektar varav land 23,5 hektar

karaktär: barrskog, blandskog, skärgård

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 området Ålandet SE0110295