Liss-Mårdsjöskogen

Liss-Mårdsjöskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Naturreservatet Liss-Mårdsjöskogen består av ett barrskogsområde med ett påtagligt inslag av lövträd, en öppen men igenväxande kalkpåverkad myrmark samt en del av den oreglerade Liss-Mårdsjön.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Ovanligt med kalkbleke

Skogen är i allmänhet flerskiktad med en ålder på mellan 70 och 140 år och med ett inslag av senvuxna granar. I öster har skogen karaktär av kalkbarrskog. I den öppna myren finns utfällning av kalkbleke i mjukmattedelen vilket är ovanligt för länet.

Otillgängliga sjöar och våtmarker

Reservatet ligger i ett större skogsområde med våtmarker och sjöar som till stor del präglas av det storskaliga skogsbruket. Reservatsområdet har emellertid undgått påverkan på grund av svårtillgänglighet.

Signal- och rödlistade arter

Reservatet hyser de strukturer och substrat som många signal- och rödlistade arter kräver och som det är brist av i dagens svenska skogslandskap. De höga naturvärdena förklaras av att det till största delen inte är påverkat av modernt skogsbruk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Liss-Mårdsjöskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 22 hektar varav land 20 hektar

Karaktär: barrskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Liss-Mårdsjön ligger invid sjön med samma namn.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm