Fäberget

Fäbergets naturreservat har fått sitt namn av det höjdparti som finns i områdets sydligaste del. Om du står uppe på berget och tittar norrut kan du se en glänta med ormbunksväxter som övergår till den hänglavsbesmyckade granskogen.

Vilogubbe, skogsknipprot och blåsippor

I området finns rikt med svamparter och örter som tycker om kalk. Svamparter som violgubbe, fjällig taggsvamp tillsammans med örterna blåsippa och skogsknipprot visar på det. De ger också en signal om skogens höga naturvärden.

Rödlistas svamp och tretåig hackspett

Andra intressanta och sällsynta arter som finns i området är tretåig hackspett och olika rödlistade taggsvampar som koppartaggsvamp, orange taggsvamp och raggtaggsvamp. För den som är intresserad av mossor växer bland annat långfliksmossa, stubbspretmossa och vedtrappmossa i reservatet.

Sumpskog och lövträd

Du finner fuktigare områden med sumpskog i de centrala delarna av reservatet. Här finns också lövträd som asp, björk och sälg.

Fäbergets naturreservat i Stockholms län.

Föreskrifter

För att skydda Fäbergets naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 8,9 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat