Hummelberget

Hummelbergets naturreservat i Stockholms län.

I Hummelbergets naturreservat kan du ströva i gammal artrik skog till tjärnen Fågelsjön. På Hummelberget finns en fornlämning i from av en fornborg.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Kärr och stora stenblock

Terrängen är varierad. Bitvis är reservatet mycket blockrikt. Där finns även blockfria friska och fuktiga partier som ofta är sluttande med rörligt markvatten, samt rena kärrområden.

I stor del av området har skogliga åtgärder inte utförts under lång tid vilket resulterat i en skog med bitvis riklig förekomst av lågor och torra träd. Lövträd som asp och björk men även enstaka lindar finns framförallt i blockrika delar i området.

Fornborg och rödlistade arter

Marken är mer eller mindre kalkrik vilket bidrar till den rika växtligheten. Skogens struktur med senvuxna träd, varierande åldrar och dimensioner, flerskiktning, hänglavsrika partier samt fynd av rödlistade arter och signalarter indikerar skog med lång kontinuitet. På Hummelberget finns en fast fornlämning i form av en fornborg.

Föreskrifter

 För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hummelbergets naturreservat är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Plockning av marklevande svampar är tillåten.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 70 hektar varav land 69 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110336 Hummelberget