Gullunge

Gullunges naturreservat i Stockholms län.

Smyg in bland höga granar med hängande lavar i nästan orörda marker. Känn hur fötterna landar mjukt på stigarna. Välkommen in i en riktig gammelskog. Ställ in ögonen på svamp mot hösten eller fyll bärkorgen.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Titta efter nya småkryp

I skogen ligger död ved i olika nedbrytningsstadier som många djur älskar eller behöver. Här finns också källpåverkad mark, fuktig sumpskog, kalkpåverkad mark samt hällmark med senvuxna träd med hänglavsflora. I området har fynd av rödlistade arter gjorts. Kanske hittar du ännu fler?

Skor för sumpskog

Reservatet utgörs av naturskog med höjder, dalar och berg. Här finns också sumpskog. Ta på bra skor.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Gullunge naturreservat finner du också på Naturkartan Gullunge Länk till annan webbplats..
Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

 För att skydda Gullunges naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt