Jungfruskär

Jungfruskär naturreservat i Stockholms län.

Jungfruskärs naturreservat bjuder på naturstig, vackra klippor och naturbetesmarker.

Stränder med flacka klippor

Merparten av öarna består av flack, öppen hällmark och hällmarkstallskogar. I sänkor förekommer lövträdsinslag med örtrikare markvegetation.

Stränderna utgörs av flacka klippor och vasspartier. I Jungfruskärs samt i Grönskärs inre del ligger mindre odlingsmarker och ett par byggnader. På Jungfruskär och Grönskär finns naturbetesmarker med höga naturvärden. Reservatet sköts genom betesdrift.

Naturstig och torrdass

Det finns en naturstig på Jungfruskär som är 2,5 km lång. Den utgår från informationsboden på Kuggmaren. Torrdass finns på flera ställen runt Grönskärsfladen och vid Kuggmaren.

Ornitologiska- och botaniska värden

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv samt att tillvarata öarnas ornitologiska och botaniska värden.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Jungfruskärs naturreservat är det förbjudet att:

 • under tiden 1 februari - 15 augusti beträda eller befara det land- och vattenområde (fågelskyddsområde) som anges på kartan
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo
 • medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 • tälta mer än två dygn
 • för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att nyttja värdefull båt- och badplats försvåras
 • göra upp eld
 • på ett störande sätt använda t ex radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 658 hektar varav land 150 hektar

Karaktär: skärgård, ängs- och betesmark, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat