Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jungfruskär

Jungfruskär naturreservat i Stockholms län.

Jungfruskärs naturreservat bjuder på naturstig, vackra klippor och naturbetesmarker.

Stränder med flacka klippor

Merparten av öarna består av flack, öppen hällmark och hällmarkstallskogar. I sänkor förekommer lövträdsinslag med örtrikare markvegetation.

Stränderna utgörs av flacka klippor och vasspartier. I Jungfruskärs samt i Grönskärs inre del ligger mindre odlingsmarker och ett par byggnader. På Jungfruskär och Grönskär finns naturbetesmarker med höga naturvärden. Reservatet sköts genom betesdrift.

Naturstig och torrdass

Det finns en naturstig på Jungfruskär som är 2,5 kilometer lång. Den utgår från informationsboden på Kuggmaren. Torrdass finns på flera ställen runt Grönskärsfladen och vid Kuggmaren.

Ornitologiska- och botaniska värden

Ändamålet med reservatet är att bevara ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv samt att tillvarata öarnas ornitologiska och botaniska värden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Jungfruskärs naturreservat är det förbjudet att

 • under tiden 1 februari till 15 augusti beträda eller befara det land- och vattenområde (fågelskyddsområde) som anges på kartan
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • tälta mer än två dygn
 • för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att nyttja värdefull båt- och badplats försvåras
 • göra upp eld
 • på ett störande sätt använda till exempel radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 658 hektar varav land 150 hektar

Karaktär: skärgård, ängs- och betesmark, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Jungfruskär naturreservat omfattar huvuddelarna av öarna Jungfruskär och Grönskär samt därtill hörande holmar och skär, fyra kilometer söder om Nämdö. Hit tar du dig lättast med egen båt. Du kan också komma hit med Taxibåt som kan beställas från Stavsnäs eller Nämdö båttaxi.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss