Munkholmen

Munkholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Munkholmens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat i anslutning till Sigtuna stad. Här kan du uppleva rik fågelsång och se den vackra kungsängsliljan blomma om våren.

Ädellövskog och alsumpskog

Området domineras av ädellövskog och hyser en rik örtflora. I södra delen av området skjuter en moränrygg - Kaninholmen - fram mot Mälarstranden med högstammig ädellövskog. Norr om Kaninholmen växer ett brett vassbälte mot Mälaren och där innanför finns en intressant alsumpskog som successivt övergår i fuktäng.

Rik flora och många fåglar

Floran i ädellövskogen och i fuktängen är rik och här blommar på våren tusentals blåsippor tillsammans med andra lundväxter. Här kan man se den den vackra kungsängsliljan blomma på våren.

Upplev vacker fågelsång

Inom reservatet finns utmärkta möjligheter att uppleva områdets rika biologiska mångfald. Här finns flera naturstigar som leder till intressanta naturmiljöer där den fina vårfloran och fågelsången kan upplevas. Hela området är mycket fågelrik. Näktergal, stenknäck, stjärtmes, mindre hackspett ses regelbundet i området. 

Föreskrifter

För att skydda Strandängens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Strandängens naturreservat hos Sigtuna kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1965 utvidgades 2009

Storlek: 4,3 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat