Sundby

Sundby

Sundby naturreservat i Stockholms län.

Sundbys naturreservat omfattar södra delen av Ornö närmare 30-talet öar. På de mindre öarna finns en rik fågelfauna med olika typiska skärgårdsarter.

Vackert odlingslandskap

De större öarna i området domineras av glest trädbevuxna hällmarksområden medan de mindre är helt kala eller bevuxna med sparsam vegetation. Runt viken Maren på Ornö finns ett vackert äldre odlingslandskap med naturbetesmarker.

Naturskog

Reservatsdelen på Ornö utgörs i övrigt till största delen av barrdominerad skogsmark, av vilka vissa delar är naturskogsartad. Lövskogsområden finns runt Maren, vid Varnö och på Ängsholmen.

På några av öarna finns smala stråk av kalksten där man återfinner en varierad flora.

Föreskrifter

För att skydda Sundbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, mossor och lavar
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta eller förtöja båt mer än två dygn på samma plats
  • göra upp eld
  • anordna tävlingar, läger eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1965,

Storlek: 5 175 hektar
varav land 929 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Haninge

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Sundby naturreservat

Syftet är att bevara ett skärgårdsområde. Områdets naturvärden skall skyddas och vårdas. Området skall hållas tillgängligt för friluftslivet. Vid konflikter mellan naturvårdens och friluftslivets intressen skall naturvården prioriteras.