Sundby

Sundby

Sundby naturreservat i Stockholms län.

Sundbys naturreservat omfattar södra delen av Ornö och närmare 30-talet mindre öar. På de mindre öarna finns en rik fågelfauna med olika typiska skärgårdsarter.

Vackert odlingslandskap

De större öarna i området domineras av glest trädbevuxna hällmarksområden medan de mindre är helt kala eller bevuxna med sparsam vegetation. Runt viken Maren på Ornö finns ett vackert äldre odlingslandskap med naturbetesmarker.

Naturskog

Reservatsdelen på Ornö utgörs i övrigt till största delen av barrdominerad skogsmark, av vilka vissa delar är naturskogsartad. Lövskogsområden finns runt Maren, vid Varnö och på Ängsholmen.

På några av öarna finns smala stråk av kalksten där man återfinner en varierad flora.

Föreskrifter

För att skydda Sundbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda dägg­djur, fåglar, kräldjur och groddjur),
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad,
 5. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats eller för längre tid än två dygn förtöja båt vid samma strand,
 6. göra upp öppen eld,
 7. inom zon 1 och 2B (se beslut) anordna tävlingar, orienteringar, läger eller lik­nande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1965,

Storlek: 5 175 hektar
varav land 929 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, odlingslandskap, barrskog

Kommun: Haninge

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Varnöfladen SE0110199