Årstaskogen och Årsta holmar

Årstaskogen och Årsta holmar är en del av Mälardalens sprickdalslandskap. Skogshöjderna och holmarna bidrar till bilden av Stockholm med sin grönska och vattenspegel. Här vandrar många i skogen och efter strandkantens promenadväg.

Vackert naturreservat i staden

Årstaskogen och Årsta holmar utgör en viktig del av stadens grönstruktur genom sitt läge mellan Mälarens stränder och Nackaskogarna. I stadsdelarna Årsta, Johanneshov, Liljeholmen, södra Högalid och västra Katarina bor cirka 52 000 personer som har Årstaskogen som sitt närmsta naturområde. Utmed Mälarstranden mellan Liljeholmen i väster och Skanstull i öster löper en populär promenadväg efter vattnet.

Hackspett, duvhök och skogslevande mesfåglar

Årstaskogen består till stor del av sammanhållen barrskog med många grova, gamla tallar. Här kan du få se hackspettar, duvhök och skogslevande mesfåglar om du har tur. Vid Åsta gård men även i Årstaskogens östra del finns inslag av ädellövträd med bland annat ek, lind, lönn och ask.

Viktigt med spridning för barrskogen

Den viktigaste och enda tydliga spridningsvägen för barrskogsarter är via Hemskogen, Svedmyraskogen, Majroskogen och vidare mot Hanvedens barrskogsområden. Det finns också en svagare kontakt mot Nackaskogarna.

Årsta holmar

Årsta holmar består av tre öar. Bergholmen, Alholmen och Lillholmen. Här växer naturskogsartad fuktlövskog, med arter som knäckepil, klibbal och lind. Utmed Bergholmens och Lillholmens växer vassbälten och i viken mot Alholmen finns ett gungfly. Här häckar fåglar som drillsnäppa, mindre hackspett och silltrut. På Årsta holmar finns kulturhistoriska spår av ett äldre park- och odlingslandskap i form av grova ädellövträd, prydnadsbuskar och slingrande stigar.

Årstaskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Årstaskogens naturreservat finns regler du måste följa.

  1. Det är förbjudet att fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, att skada vegetation i övrigt genom att till exempel gräva upp ris, örter, mossor, lavar eller svampar, växter eller att ta grenar och kvistar från marken i syfte att använda som ved eller bränsle. Bär-, blom- och svampplockning är tillåtet, med allemansrättens och artskyddsförordningens begränsningar.
  2. Det är förbjudet att störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur.
  3. Under tiden 1/4 - 31/7 är det förbjudet att ankra, landstiga, befara eller beträda markerat område på Årsta holmar, enligt beslutskarta, med undantag av anvisade stigar eller platser.
  4. Det är förbjudet att förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller liknande.
  5. Det är förbjudet att göra upp eld annat än på av staden anvisad plats eller i medhavd grill, som placeras så att den inte skadar underlaget.
  6. Det är förbjudet att medföra hund som inte är kopplad. Föreskriften gäller inte ledarhund för synskadad person, servicehund- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för polishund i tjänst. Föreskriften gäller inte heller inom hundrastgård, där hundar således får vistas okopplade.
  7. Det är förbjudet att sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas med hänsyn tagen till naturen. Dessa måste avlägsnas efter avslutat arrangemang.

Mer information: Stockholms stad Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 66,3 hektar varav land 55,8 hektar

Karaktär: Barrskog, ädellövskog, kulturmiljö

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Årstaskogen är belägen i en förkastningsbrant nordväst om Gullmarsplan. Branten sluttar mot norr, ner till Årstaviken där Årsta holmars grönska bryter vattenspegeln mellan skogen i söder och Södermalms strand i norr.

Anslutande gång/cykelvägar finns t.ex. vid Ottsjövägen, Svärdlångsvägen, Orrfjärdsgränd, Marviksvägen och Simlångsvägen. Färjeförbindelse till Årsta holmar finns endast del av året, se stockholm.se/arstaskogen. I övrigt gäller egen båt.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss