Svartkärret

Svartkärrets naturreservat i Stockholms län.

Svartkärrets naturreservat är relativt opåverkat område på grund av sin otillgänglighet. Här finns bland annat en rik kryptogamflora.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Gammal skog

Naturreservatet Svartkärret består av ett barrskogsområde med ett påtagligt inslag av lövträd. Skogen är i allmänhet flerskiktad och är mellan 70 och 140 år med inslag av senvuxna granar. Asp växer i blockrika partier. Reservatet ligger i ett större skogsområde med våtmarker och sjöar som är starkt påverkat av modernt skogsbruk.

Många arter knutna till lövträden

Reservatsområdet är svårtillgängligt och har därför undgått denna påverkan. Området hyser en rik kryptogamflora med många arter knutna till lövträden. Områdets höga naturvärden förklaras av att det till största delen inte är påverkat av rationellt skogsbruk i sen tid.

Föreskrifter

För att skydda Svartkärrets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 50 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat