Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Svartkärret

Svartkärrets naturreservat i Stockholms län.

I Svartkärrets naturreservat finns en gammal barrskog och delar av reservatet är rika på små och stora stenar. Där finns även inslag av lövträd som asp, ek och lind som bland annat ger en rik kryptogamflora.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Gammal skog

Svartkärret utgörs av ett barrskogsområde med ett påtagligt inslag av lövträd. Skogen är mellan 70 och 140 år med inslag av senvuxna granar. Asp växer i stenrika partier. Reservatet ligger i ett större skogspräglat landskap med våtmarker och sjöar.

Många arter knutna till lövträden

Skogsmarken i reservatet består bitvis av stora stenblock vilket gör den svårtillgänglig. Den har därför undgått det storskaliga moderna skogsbrukets genomgripande påverkan de senaste 50 åren. Området hyser en rik kryptogamflora med många arter knutna till lövträden.

Föreskrifter

För att skydda Svartkärrets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006, utvidgat 2020

Storlek: 77 hektar efter utvidgning

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat