Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björinge

Djurspår i snö på isen i Björinge naturreservat. Foto: Naturföretaget

Björinge naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

I Björinge naturreservat växer ovanliga arter som ullticka, rosenticka, grön sköldmossa och aspgelélav. Här finns också myren Hägnan.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Ädellövträd och ekar

I området växer gammal barr- och blandskog samt lövskog. Skogen domineras av  gran, men inslaget av lövträd, framför allt av gammal asp, är markant. I områdets östra del finns mycket ek. Andra ädellövträd som lind och ask finns också i området.

Myren Hägnan och torpet Grönlund

Myren Hägnan i områdets östra del har tidigare varit slåttermyr, men håller nu på att växa igen. Skogen har troligen nyttjats för skogsbete och delar av området, bland annat i närheten av torpet Grönlund, har varit relativt öppna betesmarker.

Större delen av skogen har inte brukats på lång tid och tillgången på döende träd och död ved i form av torrträd och lågor är hög.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Björinge naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon.        

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1999

Storlek: 53 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Björinge SE0110106

Hitta hit

Björinges naturreservat utgörs av ett skogsområde vid Storsjön, fyra kilometer sydväst om Edebo kyrka.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss