Björinge

Björinges naturreservat i Stockholms län.

I Björinges naturreservat växer ovanliga arter som ullticka, rosenticka, grön sköldmossa och aspgelélav. Här finns också myren Hägnan.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Ädellövträd och ekar

Området är bevuxet med barr- och blandskog av naturskogstyp samt lövskog. Skogen domineras av  gran, men inslaget av lövträd, framför allt av gammal asp, är markant. I områdets östra del finns ett stort inslag av ek. Även ädellövträden lind och ask finns i området.

Myren Hägnan och torpet Grönlund

Myren Hägnan i områdets östra del har tidigare varit slåttermyr, men är nu under igenväxning. Skogen har troligen utnyttjats för skogsbete tidigare och delar av området, bland annat i närheten av torpet Grönlund, har varit relativt öppna betesmarker.

Större delen av skogen har inte brukats på lång tid och tillgången på döende träd och död ved i form av torrträd och lågor är hög.

Föreskrifter

För att skydda Björinges naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. elda
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  8. framföra motordrivet fordon.        

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1999

Storlek: 53 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Björinge SE0110106