Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrskogen

Vinterdis över isig sjö med vass och skog i Norrskogens naturreservat. Foto: Calluna

Norrskogens naturreservat i Stockholms län. Foto: Calluna

I Norrskogens naturreservat finns blandsumpskog, lövsumpskog och grandominerad barrskog på blockrik, kalkpåverkad mark. Kalkförekomsten i moränen har lett till att området är mycket artrikt och att fältskiktet till stor del består av örter. 

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Rörligt markvatten och gamla träd

Reservatet består av blandsumpskog, lövsumpskog och grandominerad barrskog på blockrik, kalkpåverkad mark. Ytterligare faktorer som bidrar till områdets artrikedom och höga naturvärden är den goda tillgången på gamla grova barr- och lövträd och död ved i olika stadier av förmultning, förekomsten av rörligt markvatten och den höga och jämna luftfuktigheten.

Rödlistade arter

Norrskogen har en rik kryptogamflora med flera rödlistade mossor, lavar och svampar. Landmolluskfaunan är också värdefull.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Norrskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  3. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2009, utvidgat 2017

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Norrskogens naturreservat ligger nordväst om sjön Erken. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till naturreservatet.

Närmaste busshållplats är Johannesberg på väg 280, drygt 1 kilometer promenad från reservatsgränsen.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss