Norrskogen

Norrskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Norrskogens naturreservat finns blandsumpskog, lövsumpskog och grandominerad barrskog på blockrik, kalkpåverkad mark. Kalkförekomsten i moränen har lett till att området är mycket artrikt och att fältskiktet till stor del består av örter. 

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Rörligt markvatten och gamla träd

Reservatet består av blandsumpskog, lövsumpskog och grandominerad barrskog på blockrik, kalkpåverkad mark. Ytterligare faktorer som bidrar till områdets artrikedom och höga naturvärden är den goda tillgången på gamla grova barr- och lövträd och död ved i olika stadier av förmultning, förekomsten av rörligt markvatten och den höga och jämna luftfuktigheten.

Rödlistade arter

Norrskogen har en rik kryptogamflora med flera rödlistade mossor, lavar och svampar. Landmolluskfaunan är också värdefull.

Föreskrifter

För att skydda Norrskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  3. elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009, utvidgat 2017

Storlek: 34 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat