Biskopsö

Biskopsös naturreservat i Stockholms län.

Dovhjort, gråsäl och ett rikt fågelliv. Biskopsös naturreservat omfattar ett spännande ytterskärgårdsområde med de stora öarna Biskopsön och Kastön med omgivande skärgård

Bofasta, skog och kala skär

Bebyggelse finns endast på sydvästra delen av Biskopsön och på Svärtskär. Bofast befolkning finns på Biskopsön. Reservatets minsta öar och skär är kala eller sparsamt bevuxna med vindpinade träd.

På Biskopsön växer en lummig lövskog som domineras av björk och al. Här fanns tidigare ängsmarker, som brukades av hemmanet på Gillinge. På Kastön finns en hällmarkstallskog, mossar och kärrmarker. Där finns också en liten sjö, Kastöträsket.

Gråsäl vid Själberget

Sedan 1920-talet finns en god stam dovvilt i området, med en sommarstam på cirka 40 djur. Gråsälen har ett viktigt uppehållsområde vid Själberget. Sjöfågellivet är rikt. Området är mycket värdefullt för friluftslivet.

Oexploaterat skärgårdsområde

Syftet med reservatet är att bevara ett oexploaterat skärgårdsområde i ett av människan väsentligen opåverkat skick för allmänhetens friluftsliv samt att tillvarata områdets vetenskapliga värden.

Föreskrifter

För att skydda Biskopsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
 6. utan markägarens tillstånd förankra båt mer än två dygn i följd på samma plats
 7. förankra båt vid stranden till tomtområdet på Biskopsön (området framgår av karta bilaga 1 i beslutet)
 8. göra upp öppen eld
 9. plocka nattviol eller andra orkidéer
 10. utan länsstyrelsens tillstånd anordna reguljära båtturer till reservatet
 11. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop inom 100 meter från stranden
 12. under yrkesfiske döda tillfälligtvis påträffad säl
 13. under tiden 1 februari-15 augusti beträda eller befara såväl land som vatten inom det område (sälskyddsområde) som har utmärkts på karta bilaga 1 i beslutet
 14. jaga under hela året
 15. fiska under hela året inom sälskyddsområdet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 5123 hekatar varav land 324 hektar

Karaktär: blandskog, marina miljöer, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: Marcus Wallenbergs stiftelse för friluftsliv åt anställda vid SCANIA AB samt för skyddande av natur och djurliv i Biskopsöarkipelagen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Bullerö-Bytta SE0110088