Grottberget

Grottberget naturreservat i Stockholms län.

Grottbergets naturreservat är ett tätortsnära naturreservat. Här finns en markant bergklack, som brant stupar ut mot Långsjön. Vid bergfoten bildar stora stenblock grottor.

Hundraårig skog

Reservatet är beläget invid Långsjön, 6 kilometer sydväst om Hölö. I den angränsande dalgången växer hundraårig luckig barrskog med mycket hassel på vissa platser. Här och var i skogen och på bergssluttningarna står en del gamla ekar. Vissa partier i dalgångens centrala delar är kärrartade.

Rödlistade arter

Flera rödlistade arter bland svampar, lavar, mossor och insekter är funna. Några är knutna till död barkved i fuktig miljö medan andra trivs på de mer solbelysta ekarna.

Ändamålet med reservatet är att bevara områdets höga naturvärden med flera rödlistade arter av svampar, mossor, lavar och insekter.

Fornborg

Indlandsisen har slipat och skulpterat berget utefter en lång sträcka och på toppen finns rester av en gammal fornborg.

Föreskrifter

För att skydda Grottbergets naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 1. campa (gäller även övernattning i grottorna)
 2. göra upp eld
 3. året runt beträda eller klättra i den lodräta branten på sjösidan av Grottberget enligt markering på kartan till beslutet, samt att klättra med klätterutrustning i övriga delar av berget
 4. plocka eller gräva upp växter inklusive mossor och lavar, samt ta bort trädlevande mossor, lavar och svampar. Bär och svampplockning i övrigt är dock tillåten
 5. skada mark eller ytbildning
 6. ta döda grenar från stående eller liggande träd eller delar av träden som ligger på marken.
 7. medföra okopplad hund eller katt
 8. rida
 9. framföra motordrivet fordon
 10. fiska
 11. övernatta med båt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 5,7 hektar
varav 0,1 hektar vatten

Karaktär: blandskog, sjö och geologisk formation

Kommun: Södertälje

Markägare: privata

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Grottberget SE0110102