Kålgårdsön

Kålgårdsöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Kålgårdsöns naturreservat finns gott om vindskyddade hamnar och goda badmöjligheter. Även Kålgårdsöns inre delar är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Flera öar

Reservatet omfattar merparten av Kålgårdsön som är östligaste delen av Ingmarsö, Bockholmen söder därom samt ytterligare ett par öar.

Naturskog med kulturvärde

Skogen i reservatet är naturskogsartad och har höga naturvärden. I reservatets norra del dominerar hällmarkstallskog, omväxlande med lövskog och buskmarker.

Ändamålet med reservatet är att säkra ett område av stort värde för allmänhetens rörliga friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Kålgårdsöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta annat än på eventuellt anvisade platser
  6. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 103 hektar varav land 10o hektar

Karaktär: skärgård, ängs-och betesmark, barrskog

Kommun: Österåker

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat