Oxön

Oxöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Oxöns naturreservat är ett fint skogsområde. Norra halvan består av olikåldrig granskog med spår av tidigare skogsbete, och södra halvan är som en blandning av en tät hassellund och annan lövskog.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Gläntor i skogen

I norra delen av reservatet finns det i första hand gammal granskog på kalkrik mark med inslag av lövskog. Skogen har tidigare betats, vilket bland annat märks på förekomsten av gamla enbuskar, gläntor och inslag av ängsväxter som kan hittas mitt inne i skogen.

Kalkrik mark med nästrot och tvåblad

Eventuellt kan bete komma att återinföras i området i framtiden. I norra delen finns en hel del gamla, grova tallar med platta kronor och även inslag av ibland mycket grova aspar. Många intressanta växter kan förekomma på kalkrik mark, och av de som finns i området kan särskilt nämnas nästrot och tvåblad.

Jätte-ekar frihuggs

Den södra delen av naturreservatet består av en småblockig kulle som är helt lövdominerad. Där växer flera jätte-ekar och gamla aspar omgivna av hassel. Ekarna och några av asparna är nästan helt överväxta av andra träd och kommer att frihuggas, det vill säga att man tar bort större delen av de träd och buskar som skuggar.

Lavar och insekter som vill ha ljus

Det gör man dels för att ekar mår bättre av att stå ljust och öppet och dels för att många av de arter, ofta lavar och insekter, som lever på ekar behöver solexponering och värme för att trivas. Även aspar har många arter knutna till sig som kräver ljusöppna förhållanden.

För besökaren: Parkeringsplats, informationstavla och stigslinga kommer att anläggas senare

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 18 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, ädellövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat 

Hitta hit

Naturreservatet ligger 10 km rakt norr om Norrtälje tätort och 3 km öster om sjön Erken, alldeles intill Stensta gård.

Naturreservatet nås enklast med bil från väg 76, genom att ta av österut mot Stensta gård.

En mindre parkering för besökare till reservatet kommer att anläggas i anslutning till Stensta gård. Söder om den blivande parkeringen är motortrafik förbjuden för allmänheten.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm