Måsjön–Borudamyren

I Måsjön-Borudamyrens naturreservat kan du besöka en myr med många fina örter. Skogen är en naturskog med barrträd och lövträd. Här finns bland annat många speciella svampar.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Värdefulla våtmarker

Mårdsjön-Borudanmyrens naturreservat är beläget i skogsbygden norr om sjön Bornan, i länets norra del. Reservatet utgörs av äldre variationsrik, tidigare betad barrblandskog samt öppna respektive trädbevuxna våtmarker och strandmiljöer. Våtmarken är en del av ett våtmarksområde av högsta klass enligt länets våtmarksinventering.

Svampmarker

I marken finns en del kalk och det tillsammans med att området har stått så gott som orört under lång tid gör att flera speciella växter och svampar växer här. Särskilt marksvampar som taggsvampar, spindelskivlingar och fingersvampar trivs bra.


Måsjöns naturreservat i Stockholms län.

Föreskrifter

För att skydda Måsjön-Borudamyrens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 129 hektar varav land 122 hektar

Karaktär: blandskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Måsjö-Borudamyren SE0110105