Parkudden-Lövsta

Parkudden-Lövstas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Parkudden-Lövstas naturreservat är ett kommunalt reservat. Vårfloran på berget Bålaren är väl värd ett besök. Här kan du också passa på att se de stora ekarnas kronor från ovan

Betespräglat herrgårdslandskap

Reservatet är ett betespräglat herrgårdslandskap invid Mälaren. De grova ekarna utmärker sig i reservatet. På dessa växer flera sällsynta lavar och mossor. Du kan också hitta flera kulturspridda arter som är typiska för herrgårdslandskap såsom häggmispel, berberis och bok . I området finns också ett själföryngrande bestånd med ädelgran, Abies alba.

Kalkgynnad flora

I området hällmarkerna kan du hitta en delvis kalkgynnad flora med arter som tulkört, getrams och oxbär. Hällmarken är även hem för flertalet grova enar.

Värdefullt för forskning

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område som har stort värde för såväl forskning som rörligt friluftsliv. Området bör skyddas mot för hård exploatering för friluftsändamål, markslitage, viltskador och igenbuskning.

Föreskrifter

För att skydda Parkudden-Lövstas naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifterna finner du på Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 19,8 hektar

Karaktär: ekhage, barrskog, kulturmiljö

Kommun: Södertälje

Markägare: Privat

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat