Björkviksmossens domänreservat

Björkviksmossens naturreservat i Stockholms län.

Björkviksmossens naturreservat är en liten tallmosse omgiven av naturskogsartad barrskog.

Skyddsvärda rödlistade arter

Reservatet utgörs av en förhållandevis opåverkad tallmosse samt mindre partier naturskogsartad barrskog som bland annat hyser skyddsvärda rödlistade arter. Björkviksmossen är ett före detta domänreservat.

Föreskrifter

För att skydda Björkviksmossens domänreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller att skada vegetationen i övrigt
 3. medvetet störa djurlivet
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. ha okopplad hund
 6. tälta
 7. elda
 8. sätta upp affisch, skylt eller liknande
 9. framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Nykvarn

Markgare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Björnviksmossen SE0110010