Västerängsudd

Västerängsudd naturreservat i Stockholms län.

Blomdoftande öppna ängar och en ekbacke möter dig innan skogen sluter sig med snårig hassel. En nästan otrampad stig slingrar sig längst med vattnet. Några gläntor är öppna men skogen kan vara en spännande utmaning.

Tuff skog för vandring

Det finns en parkering vid Steninge med en lång promenad till själva reservatet på grusvägar. Naturreservatet är beläget på en udde i Mälarviken Skarven. Några gläntor är öppna mot vattnet men det är snårigt att ta sig fram.

Mjuka blomster i lundarna

De vackra lundarna är igenvuxna slåtterängar där vitsippor och blåsippor blommar i mattor under hasselbuskarna om våren. På försommaren blommar gullvivor och kungsängsliljor med schackrutiga, rödlila blommor. Men mest är Västerängsudd känt för blommande tidlösa i september, vilket var skäl nog för att udden blev naturreservat.

Skönsjungande näktergal bland ugglornas hoanden

Här finns många spännande växter och i lövskogen och områdena med vass gömmer sig kattuggla och hornuggla. Har du tur kan du få höra näktergalens silversång.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Västerängsudds naturreservat finner du också på Naturkartan Västerängsuddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Västerängsudds naturreservat. Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
  4. fånga och insamla ryggradslösa djur
  5. medföra okopplad hund
  6. tälta
  7. elda
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  9. framföra motordrivet fordon eller cykel.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1957

Storlek: 17 hektar
varav land 17 hektar

Naturtyp: Slåtteräng, ängs och betesmark

Kommun: Sigtuna

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Syftet med Västerängsudds naturreservat

Syftet är att bevara ett område av högt värde från naturvårdssynpunkt, särskilt med avseende på ädellövskog och hassellundar. Biotopen för tidlösa skall vårdas. Områdets värde för det rörliga friluftslivet skall tillvaratas.