Lillsjön-Örnnässjön

Lillsjön-Örnnässjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Naturreservatet Lillsjön-Örnässjön är ett kommunalt reservat. Här finns Lillsjöbadet med servering, utsiktsplatsen Lillsjötoppen, sportfiske för allmänheten och strandområden med utsiktsplatser. Här finns också parkeringsplatser, motionsspår, promenadvägar, grillplatser med mera.

Plocka svamp

Området utgör ett tätortsnära grönområde med stora värden för rekreation och friluftsliv. Här finns sammanhängande skogsområden att ströva i, för svamp och bärplockning och öppna landskap.

Lättillgängligt område

Det finns mycket som lockar till besök - sjöarna som gett reservatet dess namnOmrådet är lättillgängligt för allmänheten och kommunens förskolor och skolor. Områdets naturvärden är också stora. Värdena är knutna till barrnaturskogarna med gamla tallar, hällmarkskogar, sumpskogar, skogsbeten, ädellövskog med hassel, rester av äldre typer av ängs- och naturbetesmarker, gamla grova ekar.

Fridlysta arter

Skogsstyrelsen har pekat ut flera objekt som nyckelbiotoper och objekt med höga naturvärden. Intressanta svamp- och insektsfynd har gjorts, framför allt knutna till ekarna och lövbestånden norr om Örnässjön. Flera rödlistade och fridlysta arter finns.

Spännande sjöar

Lillsjön, som bedöms vara av god ekologisk och kemisk status, uppvisar höga naturvärden med artrika växt- och djursamhällen och flera skyddsvärda arter, av vilka några är rödlistade. Örnässjön bedöms, trots övergödningsproblem, ha höga naturvärden med artrika växt- och djursamhällen med flera skyddsvärda arter, dock inga rödlistade.

Vindskydd och minigolfbana

Vid huvudentrén till reservatet till Lillsjöbadet och Lillsjötoppen via Lillsjö badväg, finns fyra parkeringsplatser för besökare. Sammanlagt fyra vindskydd med grillplatser ska uppföras utmed Örnässjöns östra och södra strand samt en grillplats ska ställas i ordning på norra sidan av Lillsjön.

Här finns fritidsfiske för allmänheten och Lillsjöserveringen med toaletter, duschar, minigolfbana och discgolfbana.

Föreskrifter

För att skydda Lillsjön-Örnnässjöns naturreservat finns regler du måste följa. Mer information x kommunör mer :information Upplands-Bro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Eldplats
  • Fiske
  • Parkering
  • Rastplats
  • Servering
  • Torrdass
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Lillsjön-Örnnässjöns naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Upplands-Bro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster