Gullunge

Gullunges naturreservat i Stockholms län.

Smyg in bland höga granar med hängande lavar i nästan orörda marker. Känn hur fötterna landar mjukt på stigarna. Välkommen in i en riktig gammelskog. Ställ in ögonen på svamp mot hösten eller fyll bärkorgen.

Titta efter nya småkryp

I skogen ligger död ved i olika nedbrytningsstadier som många djur älskar eller behöver. Här finns också källpåverkad mark, fuktig sumpskog, kalkpåverkad mark samt hällmark med senvuxna träd med hänglavsflora. I området har fynd av rödlistade arter gjorts. Kanske hittar du ännu fler?

Skor för sumpskog

Reservatet utgörs av naturskog med höjder, dalar och berg. Här finns också sumpskog. Ta på bra skor.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Gullunge naturreservat finner du också på Naturkartan Gullungelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gullunge naturreservat. Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.

  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,

  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 38 hektar
varav land 38 hektar 

Naturtyp: Skogsmark

Kommun: Norrtälje

Ägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Syftet med Gullunge naturreservat

Syftet med reservatet är att bevara ett naturskogsområde och dess växt- och djurliv. Reservatet ska vara tillgängligt för friluftslivet på ett sätt som inte äventyrar naturvärdena.