Ytterby naturreservat

Ytterby naturreservat består av en tvåhundraårig högstammig tallskog med gammal skogsbetesprägel. Det ligger i övergångsbygden mellan den öppna slätten och skogslandskapet. Naturreservatet har restaurerats och stängslats så att det nu återigen är ett skogsbete med nötkreatur.                                             

Områdets gammeltallskog är sevärd och det är lätt att vandra runt i området. Ytterby naturreservat ligger sydöst om Linköping, väster om Värnässjön. Naturvärdena är i första hand knutna till skogsbeteskaraktären, de många gamla vidkroniga tallarna, de gamla granarna och till den relativt rikliga förekomsten av död ved i form av lågor, torrträd, högstubbar och torrakor.

Den rika förekomsten av orkiden knärot indikerar att området varit kontinuerligt trädbevuxet under lång tid. Förekomsten av tallticka och granbarkgnagare indikerar att tallarna och granarna börjar bli tillräckligt gamla för att hysa sällsynta och rödlistade arter.

För dig som besökare

En parkering med plats för sju bilar finns på vägen mellan Karlebo och Värna. Vid parkeringen finns informationsskyltar om reservatets naturvärden.

Det finns inga vandringsleder i reservatet men det är lätt att vandra i de öppna betade hagmarkerna. Vid parkeringen finns en vinkelgenomgång så att du kan ta dig in i hagen. Sommartid betas hela reservatet av nötkreatur. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Reservatets granar är delvis hårt drabbade av angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var försiktig och uppmärksam om du går i området.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 13,1 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland