Ytterby naturreservat

Ytterby naturreservat består av en tvåhundraårig högstammig tallskog med gammal skogsbetesprägel. Det ligger i övergångsbygden mellan den öppna slätten och skogslandskapet.  Naturreservatet har restaurerats och stängslats så att det nu återigen är ett skogsbete med nötkreatur.                                             

Ytterby naturreservat ligger sydöst om Linköping, väster om Värnässjön. Naturvärdena är i första hand knutna till skogsbeteskaraktären, de många gamla vidkroniga tallarna, de gamla granarna och till den relativt rikliga förekomsten av död ved i form av lågor, torrträd, högstubbar och torrakor.

Den rika förekomsten av orkiden knärot indikerar att området varit kontinuerligt trädbevuxet under lång tid. Förekomsten av tallticka och granbarkgnagare indikerar att tallarna och granarna börjar bli tillräckligt gamla för att hysa sällsynta och rödlistade arter.

Observera att det under sommartid går nötkreatur i hela naturreservatet. Det finns ingen vandringsled men områdets gammeltallskog är sevärd och det är lätt att vandra runt i området.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 13,1 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland