Ytterby naturreservat

Ytterby naturreservat består av en tvåhundraårig högstammig tallskog med gammal skogsbetesprägel. Det ligger i övergångsbygden mellan den öppna slätten och skogslandskapet. Naturreservatet har restaurerats och stängslats så att det nu återigen är ett skogsbete med nötkreatur.                                             

Områdets gammeltallskog är sevärd och det är lätt att vandra runt i området. Ytterby naturreservat ligger sydöst om Linköping, väster om Värnässjön. Naturvärdena är i första hand knutna till skogsbeteskaraktären, de många gamla vidkroniga tallarna, de gamla granarna och till den relativt rikliga förekomsten av död ved i form av lågor, torrträd, högstubbar och torrakor.

Den rika förekomsten av orkidén knärot indikerar att området varit kontinuerligt trädbevuxet under lång tid. Förekomsten av tallticka och granbarkgnagare indikerar att tallarna och granarna börjar bli tillräckligt gamla för att hysa sällsynta och rödlistade arter.

För dig som besökare

En parkering med plats för två bilar finns på vägen mellan Karlebo och Värna. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskyltar.

Det finns inga vandringsleder i reservatet men det är lätt att vandra i de öppna betade hagmarkerna. Vid parkeringen finns en vinkelgenomgång så att du kan ta dig in i hagen. Sommartid betas hela reservatet av nötkreatur. Vi avråder dig från att gå in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ytterby naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 13,1 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss