Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ytterby naturreservat

Ytterby naturreservat består av en tvåhundraårig högstammig tallskog med gammal skogsbetesprägel. Det ligger i övergångsbygden mellan den öppna slätten och skogslandskapet. Naturreservatet har restaurerats och stängslats så att det nu återigen är ett skogsbete med nötkreatur.                                             

Områdets gammeltallskog är sevärd och det är lätt att vandra runt i området. Ytterby naturreservat ligger sydöst om Linköping, väster om Värnässjön. Naturvärdena är i första hand knutna till skogsbeteskaraktären, de många gamla vidkroniga tallarna, de gamla granarna och till den relativt rikliga förekomsten av död ved i form av lågor, torrträd, högstubbar och torrakor.

Den rika förekomsten av orkidén knärot indikerar att området varit kontinuerligt trädbevuxet under lång tid. Förekomsten av tallticka och granbarkgnagare indikerar att tallarna och granarna börjar bli tillräckligt gamla för att hysa sällsynta och rödlistade arter.

För dig som besökare

En parkering med plats för sju bilar finns på vägen mellan Karlebo och Värna. Vid parkeringen finns informationsskyltar om reservatets naturvärden.

Det finns inga vandringsleder i reservatet men det är lätt att vandra i de öppna betade hagmarkerna. Vid parkeringen finns en vinkelgenomgång så att du kan ta dig in i hagen. Sommartid betas hela reservatet av nötkreatur. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Reservatets granar är delvis hårt drabbade av angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var försiktig och uppmärksam om du går i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 13,1 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss