Djurön naturreservat

De tre naturreservaten Djurön, Svensksundsviken och Esterön bildar tillsammans ett fantastiskt stycke skärgårdsnära natur med välbetade havsstrandängar och ekskogar med ihåliga och knotiga gamla träd. 

Djurön har varit ö en gång i tiden men är nu på grund av landhöjningen en udde ut i Bråviken. Vaxholmen erbjuder många vackra vyer över Bråviken och fin fågelskådning över strandängarna på våren.

Området tillhörde en gång i tiden Bråborg slott och var då en hägnad jaktpark. Än i dag är en större del av området hägnat, men numer går det betesdjur här för att hålla markerna och strandängarna öppna och blomsterrika.

På våren blommar rikligt med vitsippor och blåsippor men även ormbär och desmeknopp. På grova ekarna i hagen finns sällsynta arter som gammelekslav och oxtungsvamp. I norr ligger en skog med äldre tallar.

Söderut övergår den i obetad lövlund. Ett tätt buskskikt av hassel frodas under spridda, mycket grova, ekar med enstaka gran, tall, björk och apel. Ett större kärr med alar finns också.

Havsstrandängen har en särskild flora med bland annat salttåg, havssälting, smultronklöver, strandkrypa och ormtunga.

För dig som besökare

Från Norrköping går det att åka buss ut till Djurön.

Intill reservatet finns två parkeringsplatser, en större samt en mindre för personer med rörelsehinder. Vid den mindre parkeringen finns en torrtoalett som är tillgänglig för personer med rörelsehinder.

Informationsskyltar finns vid parkeringarna och härifrån utgår en cirka två kilometer lång och lättpromenerad vandringsled som går runt i reservatets olika delar. En mindre del av vandringsleden ut mot havet är grusad och tillgänglig för rullstolar. 

Vid havsbrynet finns en anordnad eldplats med vedförråd samt fikabord. 

Föreskrifter

*Regler för besökare i Djuröns naturreservat:

 • Du får inte gräva upp växter eller föra bort mossor, lavar och svampar.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande träd och buskar.
 • Du får inte samla insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du får ankra med båt max en natt.
 • Du får inte köra eller parkera motordrivet fordon.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Din hund måste vara kopplad under tiden 1 mars till 20 augusti.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Djuröns naturreservat från 1998.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)