Ormlångenskogen naturreservat

Vid sjön Ormlången ligger en stor mossrik granskog med gamla tallar på hällarna och små myrar i dalgångarna. Reservatet nås bäst från sjön med kanot sommartid och skridskor vintertid.

Ormlångenskogens naturreservat är ett stort skogsområde i norra delen av sjön Ormlången, cirka en mil norr om Finspång. Mossrik granskog är vanlig i området med här finns också hällmarker glest bevuxna med gammal tall. I svackor och dalgångar ligger små myrar med väldoftande skvattram och tuvull. Utmed sjöns stränder och på Storön finns bitvis ett stort inslag av lövträd framför allt av asp. Flera aspar, en del riktigt grova, har fällts av bäver. 

Delar av skogen är naturskogslik med många döda träd, både liggande och stående, medan andra partier bär spår av människans nyttjande av skogen. På Storön finns till exempel lämningar av kolmilor i form av kolbottnar och även gamla spisstenar från en kolarkoja. Kolningen har skapat en varierad skog med stor trädslagsblandning, luckor och täta dungar med yngre träd i gammelskogen.

​Variationen i topografin med höjder, branter, myrmarker och strandmiljöer skapar förutsättningar för många arter av växter och djur. Flera ovanliga arter är också funna inom området. Som exempel kan nämnas tallticka och motaggsvamp som båda behöver gamla tallar med kontinuitet långt tillbaka i tiden. På döda liggande granar växer vedticka och den chokladbruna ulltickan. 

För dig som besökare

Området lockar besökare både sommar- och vintertid. På sommaren lägger gärna kanotpaddlare till vid reservatet och badmöjligheter finns för den badsugne. På vintern är Ormlången en populär skridskosjö. För att komma till ön Storön är det just dessa färdmedel som gäller. På storön finns en grillplats längst ut på norra udden.

Med bil nås reservatet bäst söderifrån via Yxviken. En röjd yta finns för parkering av några bilar. I reservatet finns en vandringsled som går i två loopar som är vardera 1,6 respektive 1,1 kilometer lång. Utmed leden finns en grillplats som ligger fint vid stranden till sjön Ormlången.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 79,1 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland