Herrborum naturreservat

Det kustnära läget och lantbruket vid Herrborums herrgård med anor från 1300-talet, har skapat ett mycket ålderdomligt och artrikt landskap.                  

Naturreservatet är ett resultat av Greve Magnus Stenbocks genuina intresse för naturen och naturvård samt fastighetens extraordinärt stora innehåll av höga naturvärden. Många av ekmiljöerna och tallmiljöerna saknar motsvarighet i Söderköpings kommun.

Herrborum naturreservat består av tre delområden. Intill herrgården ligger en strandäng där många vadare och andra våtmarksfåglar trivs. Längre norrut övergår den öppna betesmarken via blommande bryn i trädbärande hagmark och betad skog med många gamla ekjättar och riktig gamla grova tallar. På de gamla träden finns många sällsynta lavar, svampar, insekter och fåglar. Taggbock är ett exempel på en stor skalbagge vars larver lever i murken ved av ek och tall.

För dig som besökare

Intill väg 210 finns en parkeringsplats med informationstavla och rastbord. Parkeringen ligger på en vändplan med plats för cirka 5 bilar. Tänk på att parkera klokt så att du inte blockerar infarten.

Parkeringen ligger centralt i reservatet och härifrån börjar två olika vandringsleder. Båda lederna är cirka 2,3 kilometer långa och går i var sin rundslinga. Den östra går mot Kappelviken och leder dig genom trädbärande hagmark och gammal blandskog. Var uppmärksam på att det finns många döda stående granar längs leden. De har angripits av granbarkborre. Dessa granar är spröda och kan lätt gå av och falla.

Den västra slingan leder genom ett varierat beteslandskap med många gamla ekar. I de öppnaste delarna hittar du typiska ängs- och betesmarksväxter som Natt och dag, jungfrulin och ängsviol.

Sommartid betas större delen av reservatet av nötdjur. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i hagarna under denna period eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 122,1 hektar
Skyddsår: 2000
Kommun: Söderköping
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats