Herrborum naturreservat

Det kustnära läget och lantbruket vid Herrborums herrgård med anor från 1300-talet, har skapat ett mycket ålderdomligt och artrikt landskap.                  

Naturreservatet är ett resultat av Greve Magnus Stenbocks genuina intresse för naturen och naturvård samt fastighetens extraordinärt stora innehåll av höga naturvärden. Många av ekmiljöerna och tallmiljöerna saknar motsvarighet i Söderköpings kommun.

Herrborum naturreservat består av tre delområden. Intill herrgården ligger en strandäng där många vadare och andra våtmarksfåglar trivs. Längre norrut övergår den öppna betesmarken via blommande bryn i trädbärande hagmark och betad skog med många gamla ekjättar och riktig gamla grova tallar. På de gamla träden finns många sällsynta lavar, svampar, insekter och fåglar. Taggbock är ett exempel på en stor skalbagge vars larver lever i murken ved av ek och tall.

För dig som besökare

Intill väg 210 finns en parkeringsplats med informationstavla och rastbord. Från parkeringsplatsen börjar två olika vandringsleder. Mot Kappelviken leder den genom trädbärande hagmark och gammal orörd blandskog.

Den andra slingan leder genom ett varierat beteslandskap med många gamla ekar. I de öppnaste delarna hittar du typiska ängs- och betesmarksväxter som Natt och dag, jungfrulin och ängsviol.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 122,1 hektar
Skyddsår: 2000
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats