Majeldsberget naturreservat

Majeldsberget är en liten pärla till reservat, bara 5,2 hektar stort, och en så kallad Vikbolandsknalle som höjer sig 30 meter över omgivande landskaps flacka åkrar. För cirka 7000 år sedan stack den upp som en holme i Littorinahavet som då täckte Vikbolandet. 

Majeldsberget fridlystes 31 december 1957 som naturminnesmärke. Då den nya naturvårdslagen trädde i kraft januari 1965 överfördes naturminnesmärken större än 1 ha till naturreservat och området tillhör alltså de äldsta och först upprättade i Östergötland.

Vegetationen är en förhållandevis artrik mosaik av gamla ekar, hassellundar, öppen betesmark och med en stäppartad torrängsflora på bergets krön. Ett 50-tal av de äldsta ekarna är sedan tidigare fredade som naturminnen och bär rostiga gamla järnmärken med tre kronor. De gamla ekarna och den stora mängden död ved är viktiga för djurlivet. Förutsättningarna för vedlevande insekter är goda och för djurlivet är tillgången på föda och boträd viktig.

Uppe på Majeldsbergets krön låg det omkring 400-500 e.Kr en fornborg som var ca 100 x 150 meter i omfång. De lagskyddade resterna av fornborgen utgörs i dag av flera vallar ovanför branterna.

Området restaureringsavverkades i början på 2000-talet för fortsatt bete och för att ljusa upp kring de gamla ekarna. Du når reservatet från P-platsen via några stättor över staket i odlingslandskapet. Besökare får sommartid räkna med brukarens djur som strövar i området och är garanten för mångfalden i floran.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 5,2 hektar
Skyddsår: 1994
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland