Djupadalen naturreservat

Djupadalens namn speglar miljön. Mellan vägen och bergen i öster ligger den djupa dalen. I dalens botten växer en högrest granskog på en matta av mossor. Mängden döda träd är bitvis mycket stor och känslan av vild natur är påtaglig.

Områdets naturvärde är i första hand knutet till sumpskog. Granen dominerar men bitvis är inslaget av lövträd som al och asp stort. Många av träden är gamla och grova. Och här finns mycket död ved av olika grovlek och nedbrytningsgrad. På några platser är ansamling döda träd särskilt stor med riktigt grova stammar som står och ligger. En syn man sällan möter i våra brukade skogar.

Den fuktiga miljön med den bitvis stora mängden död ved och de gamla träden gynnar många arter varav många är mycket ovanliga idag. På grova alar i sumpskogen växer till exempel den ovanliga hållaven. Även den skägglika garnlaven tycker om den fuktiga miljön.

Även om stora delar av skogen ser orörd och urskogslik ut finns här tydliga spår av männsikors nyttjande. På några grova tallar syns gamla märkningar för avverkning i form av yxhugg i barken, så kallade bleckor. Men som tur är står de ståtliga tallarna kvar och vi kan njuta av deras fåriga bark och grova grenar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Storlek: 20,5 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland