Långvrån naturreservat

Långvråns naturreservat är en grönskande lövskogslund med grova ädellövträd. Ur den kalkrika jorden växer en rik flora och från hasselbuskar och hagtornssnår sjunger fåglarna om våren.                                              

Större delen av reservatet har tidigare varit en öppen slåtteräng. Det kan man se på gamla kartor från 1800-talet. Men liksom på de flesta andra slåtterängar i vårt land upphörde slåttern i området någon gång under början av 1900-talet. Området har nu utvecklats till en frodig lövskogslund. Vackra stenmurar korsar området och minner om ängsbrukets tid.

Långvrån ligger som en grön oas i ett uppodlat slättlandskap med åkrar runt omkring. I den täta lunden bland hasselbuketter och hagtornsbuskar tornar höga askar och grova ekar upp sig. Lavfloran på ädellövträden är intressant med arter som klosterlav, skuggorangelav och skärelav.

Jordmånen är rik och kalkhaltig och här växer bland annat orkidéerna tvåblad och skogsnycklar. Andra typiska lundväxter i området är storrams, hässleklocka och trolldruva. På våren blommar sippor och svalört och ett rikt fågelliv låter sig höras från buskar och snår.

För dig som besökare

Reservatet har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland