Åsabackarna naturreservat

Åsabackarna är ett mycket varierat naturreservat med både kalktorräng, kalkkärr, barrblandskog och sumpskog. Det kuperade och kulliga landskapet skulpterades av den senaste inlandsisen.

För 10 000 år sedan höll isen på att smälta bort. Då avlagrades stora mängder sand och grus i form av kullar och åsar i landskapet kring Åsabackarna. Stora isblock bröts loss och blev stående på platsen. Isblocken bäddades in i sand och grus och när isen så småningom smälte bildades en sänka i terrängen där blocken legat. Sänkorna kallas dödisgropar.

De torra backarna i söder är glest bevuxna med enbuskar och nypon. På marken växer en rik torrängsflora. Det lågvuxna backsmultronet och det torktåliga brudbrödet är några av de vanligaste växterna.

Om våren blommar backsipporna rikligt och mot sommaren börjar solvändan lysa i backarna. Det rosafärgade puktörnet är en intressant sydlig växt. I denna blomsterprakt lever många dagfjärilar, varav flera är ovanliga och skyddsvärda.

Åsabackemyren med omgivande källflöden är en värdefull och ovanlig naturmiljö. Här växer typiska kalkkärrsväxter som majviva, blodnycklar och axag. Dessutom förekommer många sällsynta mossor, exempelvis dunmossa. På rikkärret Nyhemsmyren finns dessutom flera mycket speciella landsnäckor.

Flera bäckar rinner fram här och över en utav dem går en gammal stenbro. Det är en rest av den gamla vägen mellan Rinna och Väderstad.  

Den så kallade Storgårdsåsen, även kallad Väderstadåsen, löper i nord-sydlig riktning. Här växer främst tall och växtligheten på marken är präglad av den kalkhaltiga jorden.

För dig som besökare

Reservatets parkering har plats för cirka tio bilar. Informationsskyltar och ett fikabord finns vid parkeringen. Från parkeringen går en vandringsled genom naturreservatet.

Leden är cirka tre kilometer lång och är markerad med blå stjärnor mot orange bakgrund. Promenaden tar dig genom den öppna hagen upp på kullarna med vid utsikt över odlingslandskapet. Vidare går leden in i skogen på krönet av Väderstadåsen fram till Nyhemsmyren. Sträckningen på åskrönet kallas i trakten för "Kärleksstigen". Träspänger tar dig torrskodd över de blöta partierna i skog och myr.

Det finns även en annan vandringsled som Rinna byalag har gjort som ansluter till naturreservatets vandringsled. Byalagets led är cirka fem kilometer lång och går i en orangemarkerad rundslinga mellan Rinna kyrka och Åsabackarnas naturreservat.

Delar av reservatet har angripits av granbarkborre, vilket gjort att flera granar har dött. Dessa stående döda granar blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig när du vistas i området.

Sommartid betas hagmarkerna av nötdjur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hund in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland