Händelö naturreservat

I det annars flacka åkerlandskapet reser sig tre långsmala och låga kullar. Här finner du lövskog, trädklädda betesmarker och över 100 mycket stora, gamla och ihåliga ekar. Ekbackarna på Händelö ingår i ett av landets mest värdefulla eklandskap.

Många av ekarna i naturreservatet är mycket gamla, de äldsta uppemot 400-500 år. Utöver ekar finns det i reservatet även en hel del andra ädellövträd, bland annat några mäktiga askar och gamla hålträd av lind.

De gamla träden är en viktig livsmiljö för många vedlevande insekter. På veden lever även ett stort antal svampar. Sällsynta fåglar som mindre hackspett och skogsduva kan skådas i området.

Området har säkerligen varit bebott ända sedan järnåldern. Ett gravfält från denna tid finns fortfarande kvar. Ännu fler minnen av det förgångna finner du i form av en äldre väg och lämningar av gamla torp.

För dig som besökare

Händelö naturreservat ligger två kilometer från Norrköpings centrum. Från centrum följer man Norra promenaden åt öster och följer vägen mot Händelö. Det finns ingen markerad led genom naturreservatet men ekbackarna är lättframkomliga att ströva i.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)