Sätra naturreservat

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi och spår efter gruvbrytning. Urkalkstenförekomsten som har en tydlig inverkan på områdets flora är grundorsaken till reservatsbildningen. Barrskogen är över 150 år med stort inslag av grova lövträd och en del död ved.

Området utgörs av gammal barrblandskog. Grandominerade partier i sänkor övergår till talldominerade områden i naturreservatets högsta delar. Ett långsmalt vattenmättat område, ett så kallat surdråg, letar sig fram genom skogen och den centrala delen av naturreservatet. På flera ställen breder surdråget ut sig och bildar en sumpskog.

Områdets flora påverkas av förekomster av urkalk. Detta märks fläckvis på tallhöjderna men främst i gransänkorna. Förekomster av slankstarr, näsrot och sårläka trivs i de fuktigare delarna medan bland annat kalkkrusmossa, blåsippa, smultron och brudbröd kan finnas i torrare kalkpartier.

Om du har tur kan du även hitta enstaka exemplar av den ovanliga orkidéen purpurknipprot. I området finns även magrare delar bevuxna med kruståtel och risväxter som lingon, blåbär och ljung.

För dig som besökare

Ställ bilen på P-platsen utmed Rudavägen och vandra den cirka 2 kilometer långa vandringsslingan på vältrampade stigar. Reservatet är väl värt ett besök.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 22 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland