Olstorpsbäcken naturreservat

Olstorpsbäcken är ett av länets mest värdefulla vattendrag trots sin litenhet. Det beror framförallt på att det här finns ett fint bestånd av den mycket ovanliga flodpärlmusslan. Vid vattendraget häckar strömstare och forsärla och även utter håller till här.

Olstorpsbäcken är en naturlig fåra invid Olstorps kraftstation som förbinder sjöarna Västra och Östra Lägern. I bäcken finns öring, gädda, abborre, elritsa, stensimpa, bergsimpa, löja, mört och lake. Flodpärlmusslorna i ån har en ovanligt hög tillväxt. Det beror sannolikt på god tillgång på föda (växtplankton från Västra Lägern) och att vattnet inte är försurat.

Strömfåran omges av lövskog med många gamla och grova träd. Här finns stenknäck och mindre hackspett och floran rik med ovanliga örter och mossor som till exempel guldlockmossa, trubbfjädermossa, piskbaronmossa, springkorn, ormbär och lundelm. Att det finns träd som skuggar vattendraget gynnar öring och musslor. 

Historiskt har en mängd verksamheter bedrivits som påverkat vattendragets fysiska miljö. På senare år har insatser gjorts för att återställa bäckens naturlighet genom att lägga tillbaka bortrensade stenblock och tillföra död ved till vattendraget. Även grus har tillförts för att gynna öringens lek.

Strömfåran har även öppnats upp med en fiskväg för vandrande öring och en ny vattendom har fastslagits vilket kommer att innebära mer vatten i Olstorpsbäcken och därmed gynna livet i vattendraget. Vattendomen säger att cirka 250 liter vatten per sekund ska släppas förbi kraftverket.

Området kring Olstorpsbäcken har mycket högt kulturhistoriskt värde med många lämningar av vattendrivna industrier. Sammanlagt ska 14 vattenhjul ha funnits vid ån. Ansamlingen av småindustrier här under 1800-talet var den största i Ydre kommun. Vattendraget har dessutom nyttjats som flottled. Av de vattendrivna industrierna längs Olstorpsbäcken återstår kvarnbyggnad, trösklada och snickerifabrik.

I reservatet strax nedanför dammen finns ett gammalt snickeri. Byggnaden är byggd omkring 1888 och står på huggna stenplintar. I byggnaden finns en hel del inventarier kvar, bland annat maskiner drivna med vattenkraft, snickerimaskiner och lösa inventarier för snickeriarbete.

Bäckfåran är drygt 400 meter lång och ingår i Bulsjöån i Svartåns delavrinningsområde. Fallhöjden från Västra Lägern ned till Östra Lägern är tio meter.

Flodpärlmussla. Foto: Bengt Ekman

Flodpärlmussla. Foto: Bengt Ekman

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka tio bilar finns vid infarten till Olstorps säteri. Vid parkeringen finns informationsskyltar om reservatets naturvärden. Vid parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled som är drygt 400 meter lång. En sittbänk för vila och fika finns i norra änden av reservatet utmed leden.

Leden som går utanför reservatet är lättvandrad och går längs med en grusväg. Sträckan som går i reservatet utmed vattendraget är däremot ganska stenig men passerar förbi både kulturhistoriskt intressanta byggnader och ger trevlig närkontakt med ån. Har du tur kanske du får se en öring. En stor del av reservatet kan även upplevas längs med de mer lättvandrade vägar som går runt om området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Olstorpsbäckens naturreservat från beslutet taget år 2017. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte flytta grus, sten eller block eller på annat sätt störa vattenföringen i ån.
 • Fordon och häst får endast framföras på väg.
 • Du får inte fiska öring.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Du måste hålla sällskapsdjur i koppel. Undantag gäller för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få samla svampar, växter eller ryggradslösa djur (insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur).
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 3,7 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss