Olstorpsbäcken naturreservat

Olstopsbäcken är ett av länets mest värdefulla vattendrag trots sin litenhet. Det beror framförallt på att det här finns ett fint bestånd av den mycket ovanliga flodpärlmusslan. Vid vattendraget häckar strömstare och forsärla och även utter håller till här.

Olstorpsbäcken är en naturlig fåra invid Olstorps kraftstation som förbinder sjöarna Västra och Östra Lägern. I bäcken finns öring, gädda, abborre, elritsa, stensimpa, bergsimpa, löja, mört och lake. Flodpärlmusslorna i ån har en ovanligt hög tillväxt. Det beror sannolikt på god tillgång på föda (växtplankton från Västra Lägern) och att vattnet inte är försurat.

Strömfåran omges av lövskog med många gamla och grova träd. Här finns stenknäck och mindre hackspett och floran rik med ovanliga örter och mossor som till exempel guldlockmossa, trubbfjädermossa, piskbaronmossa, springkorn, ormbär och lundelm. Att det finns träd som skuggar vattendraget gynnar öring och musslor. 

Historiskt har en mängd verksamheter bedrivits som påverkat vattendragets fysiska miljö. På senare år har insatser gjorts för att återställa bäckens naturlighet genom att lägga tillbaka bortrensade stenblock och tillföra död ved till vattendraget. Även grus har tillförts för att gynna öringens lek.

Strömföåran har även öppnats upp med en fiskväg för vandrande öring och en ny vattendom har fastslagits vilket kommer att innebära mer vatten i Olstorpsbäcken och därmed gynna livet i vattendraget. Vattendomen säger att cirka 250 liter vatten per sekund ska läppas förbi kraftverket. 

Området kring Olstorpsbäcken har mycket högt kulturhistoriskt värde med många lämningar av vattendrivna industrier. Sammanlagt ska 14 vattenhjul ha funnits vid ån. Ansamlingen av småindustrier här under 1800-talet var den största i Ydre kommun. Vattendraget har dessutom nyttjats som flottled. Av de vattendrivna industrierna längs Olstorpsbäcken återstår kvarnbyggnad, trösklada och snickerifabrik.

I reservatet ligger ett delvis förfallet gammalt snickeri strax nedanför dammen, stående på huggna stenplintar med stomme av regelverk, locklistfasad och åtta vitmålade luftfönster, byggd omkring 1888. I byggnaden finns en hel del inventarier kvar, bland annat maskiner drivna med vattenkraft, snickerimaskiner och lösa inventarier för snickeriarbete.

Bäckfåran är drygt 400 meter lång och ingår i Bulsjöån i Svartåns delavrinningsområde. Fallhöjden från Västra Lägern ned till Östra Lägern är tio meter.

Flodpärlmussla. Foto: Bengt Ekman

Flodpärlmussla. Foto: Bengt Ekman

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 3,7 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland