Nästången naturreservat

Nästångens naturreservat är ett område med gammal barrskog och ovanligt mycket asp. Detta bidrar till ett rikt biologiskt liv.

Den mest lättillgängliga delen av reservatet är den södra delen, väster om länsväg 134. Här finns odlingsrösen och gamla åkertegar, som är spår av äldre tiders odlingsarbete. Du kan vandra i grönskan under hasselbuskar och njuta av växter som linnea, knärot, blåsippa och vätteros.

Öster om vägen i norra delen av området löper en så kallad förkastning, en sprickzon i berggrunden. Här är landskapet kuperat och mycket brant, med stora stenblock. Det kan därför vara svårt att ta sig fram och lätt att snubbla över stenar och döda träd på marken.

Alla döda och förmultnade träd bidrar till att det är gott om mossor och svampar. Det går att hitta flera sällsynta arter, exempelvis grön sköldmossa, kandelabersvamp och vedticka. I reservatet finns också många lavar som växer främst på gamla ädellövträd och asp, bland annat rosa skärelav, lunglav och aspgelélav.

I Nästångens naturreservat trivs fåglar som stjärtmes, grönsångare, järpe, gröngöling och mindre hackspett.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 58,5 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland