Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Nästången naturreservat

Nästångens naturreservat är ett område med gammal barrskog och ovanligt mycket asp. Detta bidrar till ett rikt biologiskt liv.

I södra delen av reservatet finns odlingsrösen och gamla åkertegar, som är spår av äldre tiders odlingsarbete. I grönskan under hasselbuskar och träd växer bland annat linnea, knärot, blåsippa och vätteros.

Öster om vägen i norra delen av området löper en så kallad förkastning, en sprickzon i berggrunden. Här är landskapet kuperat och mycket brant, med stora stenblock. Det kan därför vara svårt att ta sig fram och lätt att snubbla över stenar och döda träd på marken.

Alla döda och förmultnade träd bidrar till att det är gott om mossor och svampar. Det går att hitta flera sällsynta arter, exempelvis grön sköldmossa, kandelabersvamp och vedticka. I reservatet finns också många lavar som växer främst på gamla ädellövträd och asp, bland annat rosa skärelav, lunglav och aspgelélav.

I Nästångens naturreservat trivs fåglar som stjärtmes, grönsångare, järpe, gröngöling och mindre hackspett.

För dig som besökare

En parkering finns utmed väg 134 mellan Österbymo och Kisa. Parkeringen har plats för minst tio bilar. Ett vindskydd finns vid norra änden av sjön Östersjön. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet. Vindskyddet är svårt att nå från land men passar bra att använda för den som kommer sjövägen med kanot/kajak eller skridskor. För att fiska i Östersjön krävs fiskekort som gäller i Bulsjöåns fiskevårdsområde. Fiskekort går att köpa via ifiske.se

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 58,5 hektar
Skyddsår: 2009
Kommun: Ydre
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland