Norsholm naturreservat

På en spång kan du vandra genom maderna utmed Motala ström och uppleva fågellivet. Leden går vidare längs betade hagmarker, förbi gamla ihåliga ekar och medeltida fornborgar.

Den största delen av Norholms naturreservat består av de två vidsträckta maderna som breder ut sig på varsin sida av Motala ström. På maderna finns några mindre holmar med mycket gamla ihåliga ekar. Längre norrut ligger betade hagmarker med ädla lövträd. Även lövskog samt en del av parken vid Norsholms gård ingår i reservatet.

Områdets högsta naturvärdena är knutna till de gamla och ihåliga ekarna. På dessa träd växer de sällsynta lavarna brun nållav, grynig skivlav, grå eklav och hjälmbrosklav. Typerna av lavarter visar att området har haft solexponerade ekar under en mycket lång tid. I håligheter i trädens multnande ved lever många sällsynta insekter. Här har ett tjugotal olika hotade arter hittats.

På strandängarna häckar enkelbeckasin och tofsvipa och på öarna utanför strandängarna finns strandskata. Bland höga starrtuvor och vassar häckar brun kärrhök, rördrom, småfläckig sumphöna, buskskvätta och sävsparv. 

Stora delar av naturreservatet är även av riksintresse för kulturmiljövården. Här finns medeltida lämningarna av två biskopsborgar. Båda ligger strax norr om Motala ström. Den mest kända är nog det ruinområde som går under namnet ”Munkeboda”. Ruinen anses vara lämningar av ett biskopssäte från 1300-talet.

För dig som besökare

En busshållsplats finns utmed gamla vägen mellan Norsholm och Kimstad. Därifrån kan du promenera vägen över Motala ström.

Parkeringen närmast reservatet ligger vid Ladugården. Den har plats för fyra till fem bilar. Här finns informationsskyltar. En vandringsled startar vid parkeringen och går söderut över strandängarna. Träspänger tar dig torrskodd över de blöta markerna. Leden går förbi fornborgarna och gör även en avstickare ut till Slottsholmarna där Munkeboda ruiner ligger. Längs leden får du ta dig över ett par stättor för att komma in i hagarna. Om du inte vill gå samma led tillbaka kan du följa vägen sista biten till parkeringen. Går du hela rundslingan blir det en promenad på tre kilometer.

För dig som vill besöka fornborgarna i första hand finns också en parkering en liten bit in på vägen mot Tångestad. Den har plats för fyra bilar.

Sommartid betas området av nötdjur och får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland