Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dammfallebäcken naturreservat

Opåverkade vattenmiljöer med omgivande gammelskog är naturreservatets signum. Men här finns också spännande kulturspår, bland annat efter Hundekulla hammare och Dammfallets torplämning.

Dammfallebäcken och Fräkensjön omges av gammal barrskog och stora våtmarker som inte påverkats av dikning. På flera platser bildar gammelskog långa bryn mot våtmarkerna. Även om det finns spår av äldre tiders skogsbruk så är det med dagens mått ett område med ovanligt lite mänsklig påverkan. Skogssnäppa, grönpyrola och knärot är typiska arter för området.

Bäcken rinner genom skogsmark och över öppna mader. Mader kallas den typen av flacka stränder som ofta svämmas över. Förr var maderna viktiga slåttermarker. Maderna har en rik flora och är värdefulla häckningsplatser för bland annat enkelbeckasin.

I södra delen av reservatet finns ett fornlämningsområde utpekat på kartan där Hundekulla hammare låg. Hammaren användes av Vånga bergslag redan på 1540-talet för att bearbeta järn. Hammaren drevs med hjälp av vattenkraft från Dammfallebäcken. Den lilla uppdämningen på cirka en meter räckte troligen bara för att driva hammaren under kortare tider vid större vattenflöden. Mängden och storleken på slaggen antyder att det även kan ha funnits en hytta på platsen. Senare under 1700-talet togs Hundekulla hammare över av Finspångs bruk.

Längst i öster ligger ett annat fornlämningsområde med Dammfallets gammal torpmiljö med en mängd gamla åkrar, små gläntor och kvarstående äldre lövträd.

För dig som besökare

I reservatet finns ingen parkering eller andra anordningar för friluftslivet. Men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Dammfallebäckens naturreservat ur beslutet från 2023. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling för fler än 150 personer eller bedriva läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 83,2 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Norrköping

Markägare: Holmen

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss