Lunnsjöskogen naturreservat

Lunnsjöskogens naturreservat ligger mitt i det natur- och friluftsintressanta området mellan Kvillingeslätten, Jursla och skidbacken vid Hultsbruk. Hela skogsområdet genomkorsas av leder och vandringsstigar.

Lunnsjöskogens naturreservat består av ett område äldre skog och inkluderar även en del av sjön Lunnsjön. Här finner du ett kuperat landskap med hällmarkstallskogar, fuktiga sänkor med granskog och sumpskogar.

Reservatet var tidigare skyddat som ett så kallad skogsreservat. Detta innebär att skogen har fått stå relativt orörd på senare tid. En tid innan det bedrevs ett produktivt skogsbruk inom flera områden i reservatet. Trots detta finns det vissa jätteträd av 200 år och äldre tallar ståendes här och var i skogen.

I reservatets mellersta del ligger en större sumpskog med tall och björk. Här finns även ett relativt stort inslag av död ved. I de högre delarna dominerar hällmarkstallskogen. Här växer bland annat renlavar, islandslav och ljung.

På myrmarkerna som omger Lunnsjöns stränder finns mjuka mattor av vitmossa som på sommaren lyser rosa av blommande rosling. På de öppna myrarna växer glest bevuxna och låga tallar och väldoftande skvattram.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka fem bilar finns norr om Igelsjön. I en glänta vid parkeringen finns ett fikabord. Från parkeringen går en vandringsled fram till Lunnsjöskogen som tar dig runt i reservatet. Vandringsleden är markerad med orange färg och är cirka två kilometer lång och bitvis krävande. Stövlar eller liknande rekommenderas.

Lunnsjöskogen ligger mitt i ett större skogsområde med flera närliggande naturreservat. Hela området genomkorsas av flera vandringsleder och stigar. Norr om sjön Tolen ligger ett vindskydd med eldstad som Norrköpings kommun förvaltar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland