Lunnsjöskogen naturreservat

Lunnsjöskogens naturreservat ligger mitt i det natur- och friluftsintressanta området mellan Kvillingeslätten, Jursla och skidbacken vid Hultsbruk. Hela skogsområdet genomsyras av leder och vandringsstigar.

Lunnsjöskogens naturreservat består av ett område äldre skog och inkluderar även en del av sjön Lunnsjön. Här finner du ett kuperat landskap med hällmarkstallskogar, fuktiga sänkor med granskog och sumpskogar.

Reservatet var tidigare skyddat som ett så kallad skogsreservat. Detta innebär att skogen har fått stå relativt orörd på senare tid. En tid innan det bedrevs ett produktivt skogsbruk inom flera områden i reservatet. Trots detta finns det vissa jätteträd av 200 år och äldre tallar ståendes här och var i skogen.

I reservatets mellersta del ligger en större sumpskog med tall och björk. Här finns även ett relativt stort inslag av död ved. I de högre delarna dominerar hällmarkstallskogen. Här växer bland annat renlavar, islandslav och ljung.

På myrmarkerna som omger Lunnsjöns stränder finns mjuka mattor av vitmossa som på sommaren lyser rosa av blommande rosling. På de öppna myrarna växer glest bevuxna och låga tallar och väldoftande skvattram.

För dig som besökare

Från reservatets P-plats norr om Igelsjön går en vandringsled fram till och runt reservatet. I en glänta vid P-platsen finns ett bord för den trötte och fikasugne vandraren.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 22,6 hektar
Skyddsår: 1997
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland