Sjöstorps kalkkärr naturreservat

Kalkkärren är en av Östergötlands mest hotade naturtyper. Många kärr har växt igen efter att kreatursbete eller äldre tiders slåtter upphört. Andra har förstörts genom utdikning eller gödsling av marken. Idag utgör också väg- och järnvägsbyggen påtagliga hot.

Stora mängder kalk innebär en tuff levnadsmiljö för många arter. Ett exempel är att näringsämnet fosfor blir mycket svårt att komma åt för växter. Trots detta, eller snarare tack vare detta, är kärret mycket artrikt. Här lever växter och djur som är unikt anpassade till den kalkrika miljön. De slipper konkurrens från arter som inte tål kalken.

Förutom de välkända orkidéerna märks i Sjöstorps naturreservat ett par arter som annars är unika för fjällvärlden. Svarthö är en lejongapsväxt som är ganska vanlig i fjällen, men som i Syd- och Mellansverige bara växer i några få kalkkärr i Östergötland och på Gotland.

Andra karaktärsarter är gräsull, majviva, kärrsälting, tätört, klasefibbla, flugblomster, blodnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot. Bland ovanligare snäckor märks förutom kalkkärrsgrynsnäckan de regionalt rödlistade arterna smalgrynsnäcka och ängspuppsnäcka.

För dig som besökare

Sjöstorps naturreservat ligger utmed vägen mellan Ödeshög och Hästholmen. En parkeringsficka finns utmed vägen men för att kunna parkera där måste du åka i södergående riktning mot Ödeshög. Vid parkeringen finns en informationsskylt och en vinkelgenomgång där du kan komma in i hagen.

Det finns inga leder eller andra friluftsanordningar i reservatet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Marken är till stora delar blöt så stövlar eller kängor rekommenderas. Sommartid betas hela området av nötdjur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hund in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland